Připomínkování zákonů

16.11.2022
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.

Doplňuje se právní úprava nařízení vlády o rozsah údajů, o kterých informuje osoba, které bylo povolení uděleno, týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení, a rozsah požadovaných údajů k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu. Platné znění najdete zde.

Důvodem předložení je přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Odůvodnění najdete zde. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 11. 2022.


Dále si vás dovolujeme upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů

Stanovuje se rozsah údajů, o kterých informuje držitel povolení, týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení.

Důvodem předložení je přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 11. 2022.


Dalším novým materiálem k připomínkování je materiál: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

Návrh se předkládá v návaznosti na přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Na základě zákonného zmocnění se doplňuje právní úprava nařízení vlády o rozsah údajů, o kterých informuje osoba, které bylo povolení uděleno, týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení a o rozsah údajů, o kterých informuje osoba, které bylo povolení k vývozu uděleno, týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení k vývozu. Rozsah těchto údajů stanoví příloha č. 4 a 5 k nařízení vlády. Dále se v § 3a doplňuje, že rozsah požadovaných údajů k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení. Zde najdete platné znění a odůvodnění. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 11. 2022.


Závěrem si vás dovolujeme upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů

Návrh se předkládá v návaznosti na přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. V nařízení vlády se na základě zákonného zmocnění doplňuje právní úprava o (i) rozsah údajů, o kterých informuje vývozce, týkajících se obchodů zrealizovaných na základě registrace k využívání všeobecných vývozních povolení, (ii) rozsah údajů, o kterých informuje vývozce, týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení a (iii) rozsah údajů, o kterých informuje osoba přepravující zboží dvojího použití, týkajících se obchodů zrealizovaných na základě povolení. Rozsah těchto informací konkrétně stanoví přílohy č. 1 až 3 k nařízení vlády. Odůvodnění najdete zde. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 11. 2022.