Kdo jsme

Home » O AOBP » Kdo jsme

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů.

Asociace prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem, ministerstvy a ostatními orgány státní správy. Diskusí u „kulatého stolu“ či osobními jednáními s představiteli státní administrativy a zákonodárné moci se podílí na řešení problematiky českého obranně-bezpečnostního průmyslu jako celku. AOBP je základním kontaktním místem pro obdobné zahraniční instituce a pomáhá firmám z celého světa hledat v České republice vhodné partnery. Obdobně pak slouží českým výrobcům při vyhledávání zahraničních společností vhodných pro průmyslovou spolupráci.

Podporuje úsilí firem českého obranného a bezpečnostního průmyslu pronikat na zahraniční trhy. V rámci svého postavení se podílí na proexportní politice České republiky a snaží se působit na orgány státní správy při prosazování exportních zájmů svých členů.

Asociace prosazuje zařazení hlavních specializovaných veletrhů v tuzemsku i zahraničí do seznamu akcí se státní nebo unijní podporou, pomáhá vystavujícím členům se zajištěním čerpání příslušné státní podpory, jedná o cenách, pomáhá s administrací, s publicitou a propagací. Asociace se aktivně podílí na podpoře výzkumných a vývojových aktivit členských podniků a napomáhá vytváření specializovaných skupin pro komplexní řešení jednotlivých úkolů.

Asociace se stala nepostradatelným zprostředkovatelem spolupráce na domácí i mezinárodní půdě. Zajišťuje výměnu informací o tendrech, veřejných zakázkách, nabídkách a poptávkách mezi státními institucemi a průmyslem. V rámci členství v Evropské asociaci leteckého a obranného průmyslu (ASD) a činnosti v Evropské obranné agentuře (EDA) je AOBP zapojena do unijního dění. V NATO se AOBP angažuje v rámci Poradní skupiny pro průmysl (NIAG) a spolupracuje s agenturou NSPA. Dále se podílí na konkrétních programech jako AEW & C, AGS a dalších. AOBP je také aktivní v oblasti vzdělávání, kde za pomoci evropských fondů organizovala školení v oblasti jakosti, standardizace a katalogizace v bezpečnostním sektoru a obranném průmyslu. Rovněž realizovala vzdělávací projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

Asociace spolupracuje s vydavatelstvím MS Line na vydávání časopisu Czech Defence Industry & Security Review, jenž je mediální platformou českého obranného a bezpečnostního průmyslu.