Přínos členství

Home » O AOBP » Přínos členství

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR je respektovaným partnerem státních orgánů a organizací ČR, zahraničních institucí na úrovni EU a NATO, odvětvových sdružení a asociací či jiných institucí. Díky své silné pozici nabízí svým členům následující výhody:

 • Prosazování a hájení podnikatelských a obchodních zájmů svých členů vůči státní administrativě, voleným orgánům a ostatním subjektům ekonomického spektra, pokud tyto nejdou proti zájmu jiného člena.
 • Možnost zapojení do pracovních skupin – sekcí Rady ředitelů, v rámci kterých se setkávají zástupci průmyslu a výzkumných institucí s cílem společného vývoje projektů. 
 • Analýza potenciálních trhů a konzultační expertní činnost pro usnadnění vstupu na zahraniční trhy. 
 • Propojení s partnerskými organizacemi v zahraničí a zprostředkování kontaktů pro zjednodušení vstupu na zahraniční trhy. 
 • Zapojení do rozvojových modernizačních programů ozbrojených sil a sborů České republiky na základě dlouhodobých smluv o spolupráci s těmito institucemi.
 • Zajištění aktuálních informací o tendrech, nabídkách, poptávkách a technických novinkách zveřejněných příslušnými orgány ČR, EU i ostatními zahraničními institucemi.
 • Hájení zájmů členských firem v rámci podnikatelského prostředí v ČR prostřednictvím asociačního členství AOBP v Hospodářské komoře ČR.
 • Organizační, ekonomické a odborné poradenství pro členy v oblasti standardizace a jakosti.
 • Podpora a koordinace výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti vojenské techniky a materiálů s cílem vytvořit srovnatelné podmínky se státy Evropské unie.
 • Možnost zapojení do vzdělávacího projektu AOBP, který je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost EU. V rámci tohoto programu se mohou Vaši zaměstnanci vzdělávat v oblasti měkkých a manažerských dovedností, obecného a specializovaného IT, jazykových dovedností a účetních, ekonomických a právních dovedností.
 • Možnost zapojení do studií NIAG (NATO Industry Advisory Group)
 • Koordinace postupu členských firem při prosazování jejich společných zájmů.
 • Možnost zapojení do bilaterálních průmyslových dní, které AOBP organizuje ve spolupráci s partnerskými zahraničními asociacemi. 
 • Prezentace členských firem na všech akcích, kde AOBP participuje, a ve všech jejích informačních materiálech.
 • Účast na odborných seminářích a konferencích, které AOBP organizuje se svými národními a mezinárodními partnery. 
 • Propagace v časopisu Review je zdarma (podmínky u MS Line, s.r.o.).
 • Prosazování zájmů výzkumných a vývojových pracovišť při získávání grantů a tendrů zaměřených na výzkum a vývoj technologií pro výrobu vojenské techniky a materiálu, včetně zahraničních.
 • Zapojení do průmyslových dní, které AOBP organizuje s cílem propojení státní správy a průmyslu s cílem vzájemné informovanosti o nových technologiích a potřebách pro budoucí výzkum a vývoj. 
 • Využívání strukturálních fondů pro podporu růstu kvalifikace, odbornosti a celkové úrovně členských podniků.
 • Zprostředkování využití prostředků ze strukturálních fondů ke spolufinancování  účasti na vybraných veletrzích.
 • Organizace vzdělávacích a propagačních aktivit s cílem podpory znalostí zaměstnanců členských firem.
 • Možnost využití loga AOBP v propagačních materiálech členských firem.
 • Možnost participace na podnikatelských misích, bilaterálních a multilaterálních konferencích, které AOBP organizuje ve spolupráci s národními a mezinárodními partnery.

JAK SE STÁT ČLENEM

STANOVY ASOCIACE OBRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

REGISTRAČNÍ LIST ČLENA ASOCIACE OBRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU ČR