Kategorie "Legislativa"

EU 42/17 EK Konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

Vážení členové, zasílám vám k připomínkám přiložený materiál https://www.komora.cz/legislation/u-4217-ek-konzultace-tykajici-se-dodatkovych-ochrannych-osvedceni-vyjimek-poruseni-patentu-vyzkumne-ucely-t-22-12-2017/. Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 22.12 2017.

Více

Konference „Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity“

Vážení členové, NET.W. z.s. – Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem a Sdružení sportovních svazů České republiky z.s. Vás zvou na celostátní odbornou konferenci „Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity. Připravme mladou generaci na řešení krizových situací“. Konference se uskuteční dne 29. listopadu

Více

129/17 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/129-17-navrh-zakona-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx. Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,

Více

128/17 Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/128-17-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx. Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti

Více

126/17 NV o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/126-17-nv-o-opatrenich-souvisejicich-se-zakazem-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-t-30-8-2017.aspx. Cílem návrhu je reagovat na novelou zákona č. 281/2002 Sb. změněnou terminologii, vypuštění oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku odborné způsobilosti, které byly přidány přímo do textu

Více

Připomínkování: 84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/84-17-navrh-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-seznam-utajovanych-informaci-t-9-6-2017.aspx. Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo zneužití

Více

Připomínkování 75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/75-17-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-17-5-2017.aspx. Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. Své připomínky prosím zasílejte

Více

65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/65-17-nar-vl-o-zkusebnim-radu-zkousky-odborne-zpusobilosti-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-skupiny-a-az-e-t-11-5-2017.aspx Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice.

Více

Připomínkování: 43/17 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/43-17-navrh-vyhlasky-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-zbranich-t-20-4-2017.aspx. Hlavním cílem návrhu je a) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře, zabezpečení zbraní v průběhu

Více

Připomínkování: 33/17 Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/33-17-navrh-zakona-o-podpore-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-t-11-4-2017.aspx Cílem nové úpravy je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné potřeby společnosti a ekonomiky, vysoce kvalitní,

Více