Kategorie "Legislativa"

130/19 Nař. vl. o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/130-19-nar-vl-o-stanoveni-seznamu-stanovenych-vyrobku-podminek-za-nichz-lze-uskutecnit-jejich-dovoz-nebo-prepravu-t-22-10-2019/ Řešení bezpečnostní otázky reexportu expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert z České republiky do západoevropských zemí. Reakce na změny v právních předpisech, jež s problematikou zahraničního obchodu s citlivými

Více

Připomínkování návrhů zákona 112/19, 113/19, 114/19 a 115/19

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkování přiložené materiály. Materiály k jednotlivým návrhům naleznete vžy pod příslušným odkazem. Vaše připomínky prosím zasílejte na email pripominkovani@komora.cz. 112/19 Návrh zákona o zbraních; T: 25.9.2019 https://www.komora.cz/legislation/112-19-navrh-zakona-o-zbranich-t-25-9-2019/ Zákon odstraňuje neúčelnou administrativu, celkově snižuje administrativní zátěž

Více

99/19 Národní kosmický plán 2020-2025; T: 12.8.2019

Vážení členové,  zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál (odkaz zde): NKP 2020 představuje strategii České republiky (ČR) v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry v rámci kosmických aktivit pro zajištění jejich konkurenceschopnosti a pro maximalizaci návratnosti

Více

68/19 Novela zákona o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/68-19-novela-zakona-o-opatrenich-souvisejicich-se-zakazem-chemickych-zbrani-t-14-6-2019/. Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní

Více

57/19 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/57-19-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-30-4-2019/. Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného seznamu

Více

EU 42/17 EK Konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

Vážení členové, zasílám vám k připomínkám přiložený materiál https://www.komora.cz/legislation/u-4217-ek-konzultace-tykajici-se-dodatkovych-ochrannych-osvedceni-vyjimek-poruseni-patentu-vyzkumne-ucely-t-22-12-2017/. Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 22.12 2017.

Více

Konference “Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity”

Vážení členové, NET.W. z.s. – Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem a Sdružení sportovních svazů České republiky z.s. Vás zvou na celostátní odbornou konferenci “Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity. Připravme mladou generaci na řešení krizových situací”. Konference se uskuteční dne 29. listopadu

Více

129/17 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/129-17-navrh-zakona-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx. Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,

Více

128/17 Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/128-17-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx. Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti

Více

126/17 NV o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/126-17-nv-o-opatrenich-souvisejicich-se-zakazem-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-t-30-8-2017.aspx. Cílem návrhu je reagovat na novelou zákona č. 281/2002 Sb. změněnou terminologii, vypuštění oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku odborné způsobilosti, které byly přidány přímo do textu

Více