Kategorie "Legislativa"

68/19 Novela zákona o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/68-19-novela-zakona-o-opatrenich-souvisejicich-se-zakazem-chemickych-zbrani-t-14-6-2019/. Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní

Více

57/19 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/57-19-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-30-4-2019/. Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného seznamu

Více

EU 42/17 EK Konzultace týkající se dodatkových ochranných osvědčení a výjimek z porušení patentu pro výzkumné účely

Vážení členové, zasílám vám k připomínkám přiložený materiál https://www.komora.cz/legislation/u-4217-ek-konzultace-tykajici-se-dodatkovych-ochrannych-osvedceni-vyjimek-poruseni-patentu-vyzkumne-ucely-t-22-12-2017/. Svoje náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 22.12 2017.

Více

Konference “Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity”

Vážení členové, NET.W. z.s. – Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem a Sdružení sportovních svazů České republiky z.s. Vás zvou na celostátní odbornou konferenci “Bezpečnost – podmínka svobody a prosperity. Připravme mladou generaci na řešení krizových situací”. Konference se uskuteční dne 29. listopadu

Více

129/17 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/129-17-navrh-zakona-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx. Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování,

Více

128/17 Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/128-17-navrh-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx. Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti

Více

126/17 NV o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/126-17-nv-o-opatrenich-souvisejicich-se-zakazem-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-t-30-8-2017.aspx. Cílem návrhu je reagovat na novelou zákona č. 281/2002 Sb. změněnou terminologii, vypuštění oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku odborné způsobilosti, které byly přidány přímo do textu

Více

Připomínkování: 84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/84-17-navrh-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-seznam-utajovanych-informaci-t-9-6-2017.aspx. Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo zneužití

Více

Připomínkování 75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/75-17-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-17-5-2017.aspx. Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. Své připomínky prosím zasílejte

Více

65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/65-17-nar-vl-o-zkusebnim-radu-zkousky-odborne-zpusobilosti-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-skupiny-a-az-e-t-11-5-2017.aspx Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice.

Více