129/17 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

21.8.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/129-17-navrh-zakona-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-o-zpracovani-osobnich-udaju-t-8-9-2017.aspx.

Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. Implementací této směrnice budou pro orgány činné v trestním řízení a orgány policejní povahy stanovena zvláštní pravidla nakládání s osobními údaji v jejich evidencích. Implementací této směrnice se změní celkem 19 různých zákonů.

V dílčích oblastech dochází rovněž k adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Své připomínky zasílejte, prosím, na email Pripominkovani@komora.cz