Připomínkování: 43/17 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

6.4.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/43-17-navrh-vyhlasky-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-zbranich-t-20-4-2017.aspx.

Hlavním cílem návrhu je

  1. a) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře, zabezpečení zbraní v průběhu přepravy, provozního řádu střelnice a způsobu vedení evidencí a dokumentace zbraní a střeliva,
  2. b) upravit některé stávající tiskopisy a vzory a vymezit nové vzory tiskopisů spojených s úkony v rámci nové právní úpravy nakládání s municí a nově zaváděných dokladů (muniční průkaz a muniční licence), stanovit vzor kontrolního průkazu policie pro potřeby výkonu kontroly podle zákona o zbraních,
  3. c) v návaznosti na nový § 70f zákona o zbraních zakotvit pravidla pro obsahovou náplň teoretické a praktické zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušení řád této zkoušky,

d) zakotvit požadavky na zabezpečování munice v průběhu přepravy a náležitosti vedení evidence munice s přesným uvedením způsobu a konkrétního místa uložení v rámci každé provozovny.

Vaše připomínky prosím zasílejte na email pripominkovani@komora.cz