65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

4.5.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/65-17-nar-vl-o-zkusebnim-radu-zkousky-odborne-zpusobilosti-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-skupiny-a-az-e-t-11-5-2017.aspx

Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice. Navrhované změny povedou ke zpřehlednění právní úpravy a v důsledku toho ke zvýšení právní jistoty adresátů právní úpravy na úseku zbraní a střeliva (žadatelů, zkušebních komisařů, příslušníků Policie České republiky a osob provozujících střelnice). Těchto cílů lze dosáhnout pouze změnou současné právní úpravy.

Své připomínky zasílejte na email Pripominkovani@komora.cz