Připomínkování návrhů zákona 112/19, 113/19, 114/19 a 115/19

5.9.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme Vám k připomínkování přiložené materiály. Materiály k jednotlivým návrhům naleznete vžy pod příslušným odkazem. Vaše připomínky prosím zasílejte na email pripominkovani@komora.cz.

112/19 Návrh zákona o zbraních; T: 25.9.2019

https://www.komora.cz/legislation/112-19-navrh-zakona-o-zbranich-t-25-9-2019/

Zákon odstraňuje neúčelnou administrativu, celkově snižuje administrativní zátěž držitelů zbraní i státních orgánů.

Zákon výrazně posiluje prvky e-governmentu. Zákon ruší „papírové“ doklady. Drtivou většinu úkonů a podání bude možné učinit elektronicky a to prostřednictvím centrálního registru zbraní, jehož role bude posílena. Elektronický způsob komunikace bude preferován.

Zákon přesněji definuje zbraně a dělí je nově do šesti kategorií. Přístup k nim bude odstupňovaný v závislosti na jejich možné nebezpečnosti.

Na místo pěti skupin zbrojních průkazů pro fyzické osoby zákon zavádí pouze dvě skupiny zbrojního oprávnění, které bude vydáváno na dobu neurčitou. Policie ČR bude pravidelně minimálně jednou za pět let prověřovat, zda osoba i nadále splňuje zákonem stanovené požadavky pro držení zbrojního oprávnění, jako je plná svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost.

Na místo deseti skupin zbrojních licencí zákon zavádí dvě skupiny zbrojních licencí pro právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Tím se celý systém zpřehlední a zjednoduší.


114/19 Návrh zákona o munici; T: 25.9.2019

https://www.komora.cz/legislation/114-19-navrh-zakona-o-munici-t-25-9-2019/

Nový zákon o munici není, na rozdíl od nových zákonů upravujících problematiku zbraní a střeliva, implementačním předpisem práva Evropské unie.

Navrhovaný zákon o munici, oproti dosavadní právní úpravě, zavádí některé zásadní novinky:

– zrušení fyzických dokladů (muniční průkaz, muniční licence apod.) – namísto fyzického listinného dokladu by měla být rozhodující existence příslušného oprávnění v centrálním registru zbraní; přitom za účelem prokázání existence těchto oprávnění návrh zákona o munici stanoví celou řadu možných způsobů, které zahrnují jak elektronickou, tak i konzervativnější cestu; rozhodující, z hlediska nového zákona o munici, je důvěryhodnost a aktuálnost prokázání existence příslušného oprávnění, čímž se výrazně zvyšuje vynutitelnost právní úpravy a tudíž i její efektivnost (komunikace se správními orgány bude tak výrazně flexibilnější; preferovaným komunikačním kanálem by měla být elektronická komunikace, přičemž se také zásadně rozšiřuje záběr a míra využití centrálního registru zbraní),

– uvolnění kapacit Policie České republiky, díky snížení její administrativní zátěže, pro praktickou kontrolní činnost, a to ve výrazně vyšší míře též např. v rámci provádění přepravy munice, což v současnosti, vzhledem k neprovádění hraničních kontrol představuje zásadní a náročnou výzvu v rámci vymáhání dodržování pravidel stanovených právní úpravou v oblasti munice,

– stanovení konkrétního vztahu právní úpravy nakládání s municí civilními subjekty k dalším příbuzným oblastem, zejména pak k nakládání s výbušninami, které nebyly nalezeny při pyrotechnickém průzkumu ve smyslu navrhované nové právní úpravy a pyrotechnickými výrobky podle jiných právních předpisů,

– jednoznačné vymezení pojmu munice pro účely navrhované právní úpravy,

– jednoznačné a adresné vymezení oprávnění a povinností v oblasti munice,

– stanovení přísnějších podmínek získání a držení muničního oprávnění, dalších specifických povinností pro jeho držitele a souvisejících oprávnění orgánů veřejné moci,

– stanovení přísnějších podmínek získání a držení muniční licence, dalších specifických povinností pro jejího držitele a souvisejících oprávnění orgánů veřejné moci,

– určení místní příslušnosti odborných útvarů Policie České republiky,

– lepší vymezení specifických požadavků na zabezpečení munice a její přepravu,

– rozšíření pravidel pro specifické způsoby nakládání s municí,

– definování rozšířených preventivních opatření v oblasti munice,

– jednoznačné vymezení pravidel a věcné příslušnosti orgánů státní správy v oblasti munice a kontrolních a sankčních mechanismů.


113/19 Novela zákona v souvislosti s přijetím zákona o zbraních; T: 25.9.2019

https://www.komora.cz/legislation/113-19-novela-zakona-v-souvislosti-s-prijetim-zakona-o-zbranich-t-25-9-2019/

Přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních, je nezbytné k zajištění funkčnosti nového systému nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Bez přijetí zákona o změně zákonů by tento nový systém nebyl funkční.

V několika měněných právních předpisech dochází ke změnám primárně formulačním a terminologickým, které reagují na změněnou terminologii a nově definované pojmy zaváděné zákonem o zbraních a zákonem o munici. V řadě právních předpisů pak dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.


115/19 Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek; T: 25.9.2019

https://www.komora.cz/legislation/115-19-navrh-zakona-o-nakladani-se-zbranemi-v-nekterych-pripadech-ovlivnujicich-vnitrni-poradek-t-25-9-2019/

Zákon v prvé řadě zakazuje a trestá vznik ozbrojených skupin, jako jsou domobrany, milice nebo obdobné ozbrojené složky, které by chtěly své politické, náboženské nebo jiné obdobné cíle prosazovat ozbrojeným způsobem.

Zákon dále zřizuje systém střelecké přípravy, jehož účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi. Jednotlivé kurzy a jejich obsahová náplň bude stanovena v nařízení vlády. Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt – držitel zbrojní licence podle zákona o zbraních, který získá akreditaci pro konkrétní kurz.

Účast na takových střeleckých kurzech bude vždy dobrovolná. Účast osob v těchto zdokonalovacích střeleckých kurzech pak bude zohledněna v případě žádosti o povolení na zbraně různých typů a kategorií podle zákona o zbraních. Důvodem je skutečnost, že absolvováním stanoveného střeleckého kurzu se zvýší znalosti a dovednosti držitelů zbraní a tím se eliminuje riziko možných nehod či nesprávného zacházení se zbraněmi.