Seminář v Poslanecké sněmovně

22.5.2014
David

Dne 20.5.2014 se pod záštitou Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR uskutečnil seminář s názvem „Možnosti podpory exportu českých firem a pořizování obranného materiálu“. Jednání řídil poslanec PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., za ministerstvo obrany se zúčastnil náměstek ministra pro vyzbrojování Ing. Bohuslav Dvořák spolu s národní ředitelkou pro vyzbrojování JUDr. Jitkou Nalevajkovou a ředitelem Úřadu standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti Ing. Martinem Dvořákem, PhD. Obranný průmysl reprezentoval prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek a dalších 24 představitelů firem. Dále se zúčastnili představitele resortů, které organizují obranné pořizování, poslanci výboru pro obranu PS Ing. Antonín Seďa, Ing. Václav Klučka, Martin Sedlář a další významné osobnosti. Celkem se zúčastnilo 51 osob.

Cílem kulatého stolu bylo prodiskutovat právní aspekty pořizování obranného a bezpečnostního materiálu ve vazbě na možnou podporu obranného průmyslu v ČR. Evropská legislativa totiž umožňuje podporovat domácí obranný průmysl, což mnohé státy EU masivně dělají a poskytují tím svým firmám výhodu na obranném trhu. Využívání těchto právních instrumentů se však musí opírat o znalosti evropského i národního práva, o hluboké znalosti technologických možností domácího i zahraničního průmyslu a jasnou vizi, co potřebuje resort obrany k plnění obranných úkolů. Neustálé personální změny a odchod odborníků vyvolává u firem oprávněné obavy, zda jim státní správa bude schopna zabezpečit srovnatelné podmínky s jejich konkurencí. Bez nich naše firmy nemohou v budoucnosti uspět, což by mělo kromě ekonomických dopadů, zaměstnanosti v některých regionech i bezpečnostní dopady pro případ dodávek vojenského materiálu v případě krize nebo ozbrojeného konfliktu.

Čertovo kopýtko se skrývá ve výkladu evropské legislativy, respektive v aplikaci práva ve prospěch národních bezpečnostních zájmů, včetně průmyslových. Obranné pořizování je totiž stále podle primárního práva EU navýsost politická činnost, umožňující státům řešit obranné otázky suverénně. V odborné veřejnosti jsou ale frekventovány různé výklady práva. Bohužel na straně státní správy mnohdy ne s plným pochopením účelu výjimek, které cílí na domácí průmysl. Výklad JUDr. Thomase Müllera (MZV), který zastupuje ČR před Evropským soudním dvorem, opětovně potvrdil suverenitu státu při obranném pořizování a možnost přímé podpory domácího obranného průmyslu, který stát považuje za strategicky významný.  V důsledku je tedy možné přidělit s odkazem na strategické zájmy státu zakázku přímo domácímu výrobci. Mgr. Martin Čech z MMR (gestor zákona o veřejných zakázkách) vysvětlil možnosti tzv. vojenských výjimek, uvedených v zákoně o veřejných zakázkách, které nemá k dispozici žádný jiný resort.  Též představil nové prvky připravované novely tohoto zákona, které by měly zefektivnit pořizování. Často slýchané stížnosti na blokování zakázek ze strany ÚOHS zcela vyvrátil Mgr. Mojmír Florián (ÚOHS) s poukázáním, že doposud ÚOHS řešil pouze dvě obranné zakázky. Navíc má resort obrany k dispozici výjimku, která umožňuje pokračovat v zakázce i přes odvolání k ÚOHS z bezpečnostních důvodů. Má-li tedy resort obrany při pořizování potíže, nejedná se pouze o vadnou legislativu.

V diskusi byly zmíněny i nákupy prostřednictvím agentury NSPA (NATO Support Agency), klady i zápory. Z řad diskutujících zazněly obavy, že tímto prostřednictvím se MO vyhýbá evropské a národní legislativě a názor, že způsob, jak tuto agenturu MO využívá, je v rozporu s naší právní úpravou týkající se DPH. Toto ve svém příspěvku potvrdil i ředitel odboru DPH Ministerstva financí Ing. Radek Hála. Ministerstvo obrany totiž v minulosti deklarovalo, že nakupování přes tohoto prostředníka je finančně výhodné jak z důvodu neplacení DPH, tak z důvodu možnosti sloučit zakázku více zemí do jedné k získání množstevní slevy. Bohužel doposud nebyla žádná zakázka realizována společně s jiným státem, ale vždy šlo o prosté „národní“ pořízení, ale mimo národní akviziční pracoviště.

Z řad zástupců průmyslu zazněla řada kritických slov k odbornosti, která se postupně z resortu obrany vytrácí. Ta je v moderních zemích nahrazována zapojováním průmyslu do akvizičního procesu, což však vyžaduje jasná pravidla a transparentnost. Přes deklarovaný úmysl náměstka ministra Ing. Dvořáka i ředitelky pro vyzbrojování JUDr. Nalevajkové „tentokráte již opravdu“ řešit pořizování férově, transparentně a efektivně s ohledem na domácí průmysl, vyjádřily některé firmy skepsi. Ale nezbývá než věřit, že tentokráte to opravdu vyjde. Je zřejmé, že MO k tomu má k dispozici poměrně unikátní právní nástroje při obranném pořizování (výjimky), které ostatní resorty nemají. Totéž platí o podpoře domácího obranného průmyslu, kdy stát má v rukou nadstandardní nástroje k jeho podpoře, které v jiných odvětvích nejsou možné. Diskuze ukázala, že k porozumění problematice bude zapotřebí dalších dílčích expertních jednání, která hodlá pan poslanec Skalický iniciovat cestou výboru pro obranu. Praxe totiž ukázala, že bez systematického přístupu se nic nezmění.

Prezentace najdete v příloze a fotografie zde:

http://aobp.rajce.idnes.cz/Seminar_v_Poslanecke_snemovne_kveten_2014/

moznosti_porizovani_podle_cl_346_sfeu_pdf_66695

zakazky_v_oblasti_obrany_nebo_bezpecnosti_20_5_201_21643

standardizace_katalogizace_overovani_jakosti_pdf_15985

seminar_psp_pdf_19304