Projekt AOBP ČR „Konkurenceschopnost bezpečnostního a obranného průmyslu v nových ekonomických a právních podmínkách EU“

17.3.2011
David

projekt aobp - loga

V České republice existuje okruh firem, které jsou členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (dále AOBP ČR) a jejichž menší nebo větší část produkce směřuje do resortu Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, případně se jedná o vojenské dodávky v rámci NATO. Není přitom jednoduché splnit veškeré zákonné nebo zákaznické požadavky, které jsou ve vztahu k takovým dodávkám odběratelem uplatňovány.

Pro získání uceleného přehledu bude v dubnu 2011, pod záštitou AOBP ČR a za pomoci dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, zahájeno školení v rámci grantového projektu s názvem „Konkurenceschopnost bezpečnostního a obranného průmyslu v nových ekonomických a právních podmínkách EU“. Zúčastní se ho přihlášení mimopražští členové AOBP ČR a projekt bude navazovat na obdobnou sérii školení realizovanou v roce 2009. Tento projekt je plně financován z přidělené dotace, která činí 8 miliónů korun a jeho realizace potrvá do února roku 2013.

Cílem projektu je vytvořit metodický systém vzdělávání pro cílovou skupinu zaměstnanců ze 22 podniků a jejich 51 zaměstnanců z oblasti bezpečnostního a obranného zpracovatelského průmyslu členů AOBP ČR a ve formě poskytnout účastníkům ucelený soubor informací ve čtyřech tématicky zaměřených kurzech:

1)      Standardizace  – standardizace v ČR a v NATO, Standardizační dohody NATO a jejich zavedení do správního řádu v ČR, návaznost na českou legislativu, životní cyklus systémů, projektové řízení.

2)      Jakost – státní ověřování jakosti v členských státech NATO a jeho realizace v ČR, management rizik, management konfigurace, prokazování jakosti, systémy managementu jakosti.

3)      Ekonomické trendy bezpečnostního a obranného průmyslu.

4)      Nová legislativa EU v rámci bezpečnostního a obranného průmyslu.

Kurzy seznámí účastníky s probíhajícími i připravovanými procesy a činnostmi na regionální i evropské úrovni, a pokud to bude účelné, poskytnou i možná řešení konkrétních situací, čímž usnadní firmám možnost aktivního zapojení do potencionálních zakázek a připraví základ pro udržení a rozvoj jejich konkurenceschopnosti.

Časový plán každého jednotlivého kurzu je rozvržen do 4 kalendářních měsíců, vždy po dvou dnech školení cílové skupiny účastníků v měsíci. V pátém měsíci proběhne přezkoušení cílové skupiny a vyhodnotí se výstupy a výsledky.

Smyslem jednotlivých kurzů je usnadnit získávání aktuálních informací v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu s vazbou na jejich zdroje v ČR, v NATO a v EU. Uplatnění těchto poznatků z každé ze čtyř oblastí zvýší odbornost, kvalifikaci účastníků a tím zvýší i jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Realizace projektu dává zároveň předpoklad vkládání takto získaných znalostí a zkušeností do dalšího rozvoje a zvyšování kvality a technických charakteristik produktů firem bezpečnostního a obranného zpracovatelského průmyslu v ČR.

Přínos tohoto projektu dále tkví ve vytvoření provázaného systému školení a předávání informací ze strany institucí státní správy ČR – budou zde zapojeni odborníci z resortu MO (z Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti – Úř OSK SOJ, ze Sekce vyzbrojování MO, z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Českého institutu pro akreditaci (ČIA), Univerzity obrany (UO), podniků obranného průmyslu a dalších odborných institucí. Zcela inovativní je předávání informací i ze strany příslušných zahraničních institucí EU (ASD, EDA, ESRIA, CEN – CENELEC) a NATO (NIAG, NAMSA). V oblasti bezpečnostního a obranného průmyslu neexistuje v ČR doposud podobná aktivita.

Výstupem z projektu bude dále databáze odborně proškolených osob, zprostředkovatelů odborného poradenství, která bude umístěna na webové stránce AOBP ČR a bude k dispozici dalším zájemcům, kteří budou potřebovat informace v jednotlivých oblastech problematik řešených projektem. Vzhledem k veřejné dostupnosti této webové stránky bude k využití i pro další podniky v ČR.