Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Londýnská 78, Liberec
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jan Kupský
Ředitel / Director
Logo
Email
army@alfavaria.cz
Zaměření
OBCHODNÍ NABÍDKA
VÝROBCE, INOVÁTOR A DODAVATEL ZAKÁZKOVĚ VYRÁBĚNÝCH ŘEŠENÍ V OBLASTI MOBILNÍ OPRAVÁRENSKÉ A SERVISNÍ ČINNOSTI:
- pojízdné dílny, vestavby servisních vozidel, zakázkové úložné systémy pro armádu, výsuvné úložné systémy pro pickupy a dodávky
Pojízdné dílny – Pojízdná dílna ve vašem autě nebo mobilní kontejnerová dílna na klíč? Zrealizujeme vaše představy. Navrhneme dílnu do grafické podoby, vyrobíme, provedeme montáž a vybavíme potřebným dílenským vybavením. Máme zkušenosti se zasíláním hotových dílen na místo určení po celém světě. Uplatnění našich dílen: servis a opravy vozidel a vojenské techniky, výstavba silnic, těžební průmysl, armáda, školicí střediska.
Auto vestavby – Perfektní přehled, pořádek a organizace přepravovaného materiálu ve vašem autě. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme vestavbu pro váš vůz s ohledem na vaši profesi.
Zakázkové úložné systémy pro armádu – Vývoj a výroba úložných systémů pro přepravu vámi zvoleného materiálu. Vyrobené z hliníku, oceli nebo kombinací obou materiálů, koncipované jako boxy se 100% výsuvnými šuplíky variabilních hloubek i výšek.
Nerozbitné kufry – Robustní kufry pro intenzivní používání. Speciálně navržené kufry pro záchranné sbory, policii, armádu i extrémní sporty. Kufry Navaho Outdoor - vodotěsné, tlakuvzdorné, prachotěsné, odolné vůči chemikáliím. Teplotní odolnost -33°C až +90°C. Certifikace: IP 67 - prachotěsné, vzduchotěsné; Defence Standard 81-41, úroveň J; STANAG 4280.

Výsuvné úložné systémy pro pickupy a dodávky – inovativní řešení úložného prostoru – extrémně odolné výsuvné boxy určené pro přehledné a bezpečné uložení výbavy v dodávkách a vozidlech typu pickup .
DODAVATEL PROFESIONÁLNÍHO NÁŘADÍ A SPECIÁLNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO VÝROBU A OPRAVY ARMÁDNÍ POZEMNÍ TECHNIKY:
- profesionální ruční nářadí, pneumatické nářadí, elektrické nářadí, hydraulické lisy, hevery, podpěry, technická chemie, brusný a řezný materiál, dílenské vybavení.
Nářadí pro armádu – Nářadí, speciální přípravky pro výrobu a opravy pozemní kolové i pásové techniky. Soupravy speciálního nářadí, např. pro pyrotechniky, letecké mechaniky atp.
Servisní služby - vlastní opravárenské středisko disponující školenými techniky.
Main Activities
BUSINESS OFFER
PRODUCER, INNOVATOR AND SUPPLIER OF CUSTOM MADE SOLUTIONS IN THE FIELD OF MOBILE REPAIR AND SERVICE ACTIVITIES:
- mobile workshops, built-ins for service vehicles, customized storage systomes for the military, slide out storage systems for pickups and vans

Mobile workshops – Mobile workshop inside your vehicle or custom made mobile container worskhop? We realize your ideas, design a workshop into a graphic form, produce, perform installation and equip with necessary workshop equipment. We have expe¬rience with shipping the completed workshops to destinations worldwide. Use of our workshops: maintenance and repair of vehicles and military technique, road construction, mining, training centres.
Vehicle built-ins – Perfect order and organization of materials transported in your vehicle. We design and produce built-in for your vehicle with the respect of your profession. We provide assembly.
Customized storage systems for the military – Development and production of storage systems for transportation of your choice of material. Made of aluminum, steel or combination of both materials, designed as boxes with 100% pull out drawers variable depths and heights.
Shatterproof cases – Robust cases for intensive use. Specially designed cases for rescue crews, police, military and extreme sports. Cases Navaho Outdoor - waterproof, pressure-resistant, dustproof, chemical resistant. Temperature resistance -33 ° C to + 90 ° C. Certification: IP 67 - dust-proof, airtight; Defence Standard 81-41, level J; STANAG 4280th
Slide out storage systems for pickups and vans – Innovative storage solution - extremely durable slide-out boxes designed for clear and safe storage of equipment in vans and pickup truck beds.
SUPPLIER OF PROFESSIONAL TOOLS AND TECHNOLOGY FOR PRODUCTION AND REPAIR OF MILITARY GROUND TECHNIQUES:
- professional hand tools, pneumatic tools, power tools, hydraulic presses, jacks, props, technical chemistry, grinding and cutting material, workshop equipment.

Tools for the military – Tools and special preparations for production and repair of ground wheeled as well as tracked vehicles. Sets of special tools, eg. for pyrotechnics, aviation mechanics, etc.
Service center - Own repair center possessing trained technicians.
Fax
+420 485 100 303
Ulice / Street
Londýnská 78
Město / City
Liberec
PSC / ZIP
460 01
250 02 678
DIČ / VAT
CZ25002678
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství