Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Úvoz 499/56, Brno –⁠ Staré Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Filip Engelsmann
Generální ředitel / General Director

Ing. Zdeněk Buřival
Výkonný ředitel / Executive Director

tel.: +420 544 508 111
Logo
Email
aura@aura.cz
Zaměření
Profil společnosti
AURA, s.r.o., ryze česká ICT firma byla založena na jaře roku 1989. Od svého vzniku se orientuje na vývoj a implementaci logistického softwaru. Aktuálně je největším českým exportérem vojenských logistických informačních systémů. Její software na podporu kodifikace dle standardů Kodifikačního systému NATO, známý pod názvem MC CATALOGUE, se stal nejrozšířenějším na světě. Největším domácím zákazníkem AURY jsou Ministerstvo obrany a Armáda České republiky, kterým dodává již od roku 2000 Informační systém logistiky (ISL) – integrovaný systém podpory vojenské logistiky pro všechny složky ozbrojených sil. Českému obrannému průmyslu významně pomáhá Kodifikační agentura AURY, která poskytla svoje služby stovkám subjektů a je bezkonkurenčně nejžádanější agenturou v Česku.

Ekonomické ukazatele
Typ společnosti: společnost s ručením omezeným
Společnost založena: 1989
Počet zaměstnanců: 90
Certifikace: ISO 9001, ČOS 051622 (AQAP 2110), ISO/IEC 27001, ISO 8000
Bezpečnostní prověrka: "DŮVĚRNÉ"

Zahraniční vztahy
AURA nabízí a dodává své výrobky a služby v zemích celého světa.
Sesterská společnost AURA LOGIS s.r.o. působí na Slovensku.
AURA výhradně zastupuje v ČR a SR dánskou firmu Bruhn NewTech A/S.
Strategickým partnerem v oblasti kodifikačních služeb a čištění dat je společnost Allan Webb Ltd. z Velké Británie.
K významným partnerům patří Saab AB ze Švédska, DataCraft z Japonska, stejně jako společnosti z Brazílie, SAE, Egypta, JAR, Austrálie a dalších zemí napříč všemi kontinenty.

Obchodní nabídka
Informační systémy
• LIS – komplexní logistický informační systém pro ozbrojené síly a obranný průmysl
• MC CATALOGUE – světově nejrozšířenější SW pro katalogizaci materiálu dle standardů Kodifikačního systému NATO (NCS – NATO Codification System)
• IS STAN – DMS/CMS pro obrannou standardizaci
• Publi Pro – e-knihovna s možností zabezpečené řízené distribuce textových a multimediálních dokumentů
• Systém CBRN-Analysis pro vyhodnocování CBRN situace a zajištění včasného varování
Služby
• Školení a konzultace v oblasti kodifikace materiálu dle standardů NATO
• Budování národních kodifikačních úřadů
• Čištění dat a kodifikace materiálu dle standardů NCS a ISO 8000
• Služby certifikované kodifikační agentury
Main Activities
Company profile
AURA, s.r.o., a wholly Czech ICT company, was founded in the spring of 1989. Since its establishment, it has focused on the development and implementation of logistics software and it is the largest Czech exporter of military logistics information systems. Its software for materiel codification according to the NATO Codification System standards, known as MC CATALOGUE, has become the most widely used in the world. The company's largest domestic customers are the Ministry of Defence and the Armed Forces of the Czech Republic, to which it has been supplying the Logistics Information System (LIS), an integrated military logistics support system for all service branches of the armed forces, since 2000. The Czech defence industry is significantly supported by the AURA Codification Agency, which provides its services to hundreds of organizations and manages the largest number of codification customers and inquiries in the Czech Republic.

Company Facts
Company type: limited liability company
Company founded: 1989
Number of employees: 90
Certificates: ISO 9001, ČOS 051622 (AQAP 2110), ISO/IEC 27001, ISO 8000
Security clearance: "CONFIDENTIAL"

Foreign Relations
AURA offers and supplies its products and services in countries all around the world.
Our sister company AURA LOGIS s.r.o. operates in Slovakia.
AURA exclusively represents the Danish company Bruhn NewTech A/S in Czechia and Slovakia.
A strategic partner in the field of codification services and data cleansing is Allan Webb Ltd. based in Great Britain.
Our major partners are Saab AB from Sweden, DataCraft from Japan as well as companies from Brazil, UAE, Egypt, South Africa, Australia and other nations across all continents.

Commercial offer
Information systems
• LIS – comprehensive logistics information system for the armed forces and defence industry
• MC CATALOGUE – the world's most widespread SW for materiel codification according to the NATO Codification System (NCS) standards
• IS STAN – DMS/CMS for defence standardization
• Publi Pro – e-library with the possibility of secured controlled distribution of text and multimedia documents
Services
• Training and consultation in the field of materiel codification according to the NATO standards
• Establishment of national codification bureaux
• Data cleansing and materiel codification according to the NCS and ISO 8000 standards
Services of the certified codification agency
Fax
+420 544 508 112
Ulice / Street
Úvoz 499/56
Město / City
Brno –⁠ Staré Brno
PSC / ZIP
602 00
469 91 573
DIČ / VAT
CZ46991573
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy