Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 – Nusle
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Mgr. Dan Rosendorf
Generální ředitel / Managing Director
Logo
Email
marketing@i.cz
Zaměření
Skupina ICZ je významný dodavatel informačních technologií a přední systémový integrátor – nabízí širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy. Dodávkově pokrývá oblasti aplikačního software, bezpečnosti a infrastruktury, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací.
Skupina ICZ je se svým obranným, vzdušným a bezpečnostním portfoliem důvěryhodným partnerem pro národní ministerstva obrany, pro pozemní a vzdušné síly, pro subjekty záchranné služby a pro poskytovatele letových navigačních služeb.
PORTFOLIO SKUPINY ICZ V OBLASTI DEFENCE:
• Systémy velení a řízení pozemních sil – LAND C2IS
• Systémy velení a řízení vzdušných sil – AIR C2IS
• Integrace systémů velení a řízení LAND C2IS a AIR C2IS
• Systémy řízení letového provozu
• Integrace vojenských a civilních systémů řízení letového provozu
• Integrace a zpracování senzorových dat
• Certifikované kryptografické prostředky pro ochranu utajovaných informací
• Certifikované zabezpečení komunikace v lokálních i rozsáhlých počítačových sítích
• Certifikované informační systémy pro zpracování nejen utajovaných informací
• Participace na aliančních programech LLAPI a MIP, aplikace iniciativy FMN
• Interaktivní trénink využívající virtuální realitu
• Dodání počítačového vybavení a počítačových sítí
VYBRANÁ OSVĚDČENÍ A CERTIFIKACE ČLENŮ SKUPINY ICZ:
• ISO 9001
• ISO 13485
• ISO 14001
• ISO 20000
• ISO 27000
• NATO AQAP 2110
• NATO AQAP 2210
• Osvědčení NBÚ ČR (Národní bezpečnostní úřad) na stupeň utajení TAJNÉ / PŘÍSNĚ TAJNÉ
• Certifikát bezpečnostní způsobilosti – „NATO CONFIDENTIAL“
• Osvědčení o povolení „k vývoji, výrobě, testování, instalaci, údržbě, opravě, úpravám a strukturálním změnám vojenských vzdušných a pozemních zařízení a také k vzdělávání a výcviku vojenského pozemního a leteckého personálu“
• Licence pro obchodování s obrannými výrobky
Main Activities
The ICZ GROUP belongs among the leading CEE system integrators and suppliers of integrated software and infrastructure solutions. A wide portfolio covers customer-specific application software, IT security, IT infrastructure and communication.
With its defence, aerospace and security portfolio, the ICZ GROUP is a trustworthy partner for national ministries of defence, for air and ground forces, for emergency & rescue services subjects as well as for air navigation services providers.
THE ICZ GROUP DEFENCE PORTFOLIO IN BRIEF:
• Land command and control information systems – LAND C2IS
• Air command and control information systems – AIR C2IS
• Integration of LAND C2IS and AIR C2IS
• Air traffic management systems
• Integration of military and civil air traffic management systems
• Sensor data integration and processing
• Certified cryptographic devices for the protection of classified information
• Certified secure communication in both local and global computer networks
• Certified information systems for the processing of (not only) classified information
• Participation in LLAPI and MIP alliance programs, application of the FMN initiative
• Computer equipment and networks delivery
• Interactive virtual simulations training
SELECTED ICZ GROUP MEMBERS APPROVALS AND CERTIFICATIONS:
• ISO 9001
• ISO 13485
• ISO 20000
• ISO 27000
• NATO AQAP 2110
• NATO AQAP 2210
• NBU CR (National Security Authority of the Czech republic) “SECRET/TOP SECRET”
• Facility Security Clearance Certificate – “NATO SECRET”
• Approval Certificate “to develop, design installations, produce, test, installations, maintain, repair, modifications, structural changes of the military aeronautical ground facilities and education and drill (training) of the military aeronautical ground personnel”
• Type approval certificate – LETVIS / LETVIS GCI ATM system
• Licence for Defence Articles Trading
Fax
+420 281 002 244
Ulice / Street
Na Hřebenech II 1718/10
Město / City
Praha 4 – Nusle
PSC / ZIP
140 00
251 45 444
DIČ / VAT
CZ699000372
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy, Vybavení bezpečnostních služeb