Závěry z akcí AOBP v Parlamentu ČR

7.12.2011
David

AOBP organizovala pod patronací Výboru pro obranu a bezpečnost PS Parlamentu ČR (posl. Horáčka) dne 29. listopadu 2011 seminář na téma Inovační potenciál českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Semináře se zúčastnilo 25 hostů v čele s předsedou VOB PS Bublanem.

Dne 1. prosince 2011 pak AOBP organizovala ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (patronát senátorů Kladívka a Trpáka) kulatý stůl, jehož cílem bylo diskutovat změny, které přinese nová legislativa EU (směrnice 2009/81 ES a směrnice 2009/43 ES) do pravidel trhu s obranným a bezpečnostním materiálem uvnitř EU a jaké dopady může náš obranný a bezpečnostní průmysl očekávat po promítnutí směrnic do národní legislativy (směrnice jsou účinné od poloviny roku 2012). Jednání se zúčastnilo 26 hostů, z toho 15 za AOBP.

Závěry jednání dne 29. listopadu 2011 ve VOB PS:

Posl. Horáček – OBP ČR má dlouhodobou tradici, je významným zdrojem zaměstnanosti, má úspěch ve výzkumu a vývoji a je třeba jej posilovat. Cestou je zejména export. Posl. Horáček se chce OBP nadále věnovat, v závěru vyzval k ustanovení pracovní skupiny k řešení strategie pro OBP a řešení offsetů. Tvorbu strategie podpořil i gen. Dvořák a představitel MZV Mikyska.
Řadu produktů, užívaných v AČR, ocenil představitel GŠ gen. Dvořák (PVO, L 159, CBRN, ruční zbraně, modernizované vrtulníky…). Dále upozornil na nestabilitu střednědobého plánu.
Gen. Žižka upozornil, že AČR nebude mít v dalších letech prostředky na akvizice. Očekává negativní vývoj rozpočtu: předpoklad snížení ze 43 na 38 mld Kč a možné další snížení v případě prohloubení krize. 41,3 mld. je vázáno, pouze 1,3 mld je možné použít na investice. Podíl mandatorních výdajů se zvýší z 54 %na 74%.
Předseda VOB upozornil na schválené rozpočty ve výboru v minulém týdnu, které jsou napnuté. Stát musí mít vize, jak naložit s těmito prostředky, k čemuž je třeba generovat tlak na politiky.
Proběhly presentace AOBP k 4 inovativním technologiím – oblast PVO, Termobariky, balistické a protivýbuchové ochrany a kybernetické bezpečnosti.
Představitelé podnikatelské sféry se kriticky vyjádřili o ústupu ČR z programů mezinárodní spolupráce z důvodu špatně nastavených pravidel pro financování výzkumu a vývoje v ČR, kdy MO de facto ztratilo kontrolu nad možností rozhodovat o zapojení se do mezinárodního obranného výzkumu, zejména v NATO a EU.

Závěry jednání dne 1. prosince 2012 ve VZVOB Senátu:

Nové směrnice presentovali JUDr. Nalevajková (MO) a PhDr. Gilka (MPO LS). Presentace novely zákona o veřejných zakázkách je na webu AOBP. Zajištění přeprav presentovala společnost AON.
Představitelé OBP uvítali zjednodušení licenčního řízení uvnitř EU. Naopak kritizovali zneužívání tranzitní licence sousedními státy.
Kritizována byla i přílišná horlivost ČR při transpozici směrnic (pouze 6 států implementovalo směrnici 2009/81 a 9 států 2009/43).
Nová legislativa zjednoduší obchod s obranným materiálem uvnitř EU, otevře více trh s vojenským materiálem, avšak za nerovných podmínek, zvýhodňujících velké koncerny, opírající se o silnou podporu svých národních vlád.
Silné státy EU jsou schopny uvolňovat významné finanční prostředky na výzkum a vývoj, které směřují do svého obranného průmyslu, což s dalšími státními intervencemi státu vytváří na trhu asymetrické prostředí.
Státní intervence představují tržní distorze, které nová legislativa neřeší, naopak mnohé v podstatě legalizuje.
Jedinou tržní distorzi, kterou Komise řeší v souvislosti s implementací směrnice 2009/81ES, jsou offsety. Offsety používají ekonomicky slabší státy k pronikání do uzavřených dodavatelských řetězců primárních kontraktorů, nutí silné státy ke kooperaci a tím ve svém důsledku umožňují existenci obranného průmyslu napříč EU a ne pouze v několika dominujících státech.
Offsety přispívají k posilování vzájemné bezpečnostní závislosti uvnitř EU a zároveň dávají možnost menším zemím EU realizovat své bezpečnostní ambice nejen v rámci mezinárodních organizací, ale i na národní úrovni, což ostatně předpokládá čl. 346 SFEU. Offsety zůstanou i nadále fenoménem globálního trhu a jejich eliminace v rámci EU sníží konkurenceschopnost podniků EU.
Účastníci kulatého stolu, ale i naprostá většina ředitelů podniků vyjadřují obavy o budoucnost obranného a bezpečnostního průmyslu ČR v novém právním prostředí EU. Stejné obavy přicházejí i z ostatních členských zemí EU, vyjma několika nejsilnějších, které naopak vítají otevírání trhu.
Hrozba postupné likvidace tradičního průmyslově bezpečnostního odvětví v ČR je reálná. Budoucnost obranného a bezpečnostního průmyslu ČR je do značné míry závislá na tom, jaké podmínky pro jeho existenci vytvoří stát, který je jeho regulátorem, spoluinvestorem a mnohdy i jediným možným zákazníkem.

Závěry obou jednání naznačují, že s nástupem očekávané recese a zostřováním soutěže na nerovném trhu význam intervencí národních vlád poroste. A to navzdory snahám Komise. Svědčí o tom nárůst bilaterálních a multilaterálních dohod a posilování regionální spolupráce. Tyto metody spolu s dalšími koncepčními opatřeními (offsety, využívání čl. 346 SFEU) umožňují realizovat výzbrojní programy v souladu s novou legislativou a dávají státům možnost prosazovat své národní bezpečnostní ambice. Příkladem jsou dohody mezi Francií a UK, Výmarská iniciativa, Nordická kooperace, kooperace zemí LoI. V tomto duchu byly zaslány dopisy MZV, MO a NMO Blažkovi s žádostí o aktivizaci opatření ve prospěch OBP ČR a výzvou ke společnému jednání. Pokračování podpory aktivitám AOBP přislíbily i oba výbory Parlamentu.

euronovela_zakona_o_vz_ppt_92214