Zájmy ČR v US-EU Trade & Technology Council (TTC)

22.7.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

obracíme se na vás ve snaze o adekvátní zastoupení zájmů českého průmyslu při zahájení činnosti nově ustavené transatlantické Rady pro obchod a technologie (Trade and Technology Council, TTC). 

Hlavními cíli TTC jsou rozvoj dvoustranných obchodních vztahů mezi EU a USA, mj. usnadňováním vzájemné spolupráce v oblasti regulatorní politiky, na vývoji kompatibilních mezinárodních standardů a pokud možno konvergencí (aniž by byla dotčena regulatorní autonomie a regulatorní systém každé ze stran). Omezení vzájemného nesouladu mezi normami a předpisy EU a USA usnadní českým vývozcům přístup na americký trh.

Evropská komise vyzývá členské státy EU a jejich podnikatelské subjekty a průmyslové asociace, aby zasílaly případné náměty prioritních oblastí pro regulatorní spolupráci mezi EU a USA (včetně norem, posuzování shody, kompatibilních regulačních přístupů).

MPO ČR mezi české priority pro transatlantickou spolupráci v TTC předběžně řadí regulatorní rámec pro nové technologie a umělou inteligenci (AI), digitální obchod, ochranu kritických technologií a kontrolu vývozu, prověřování investic (screening) a ochranu práv k duševnímu vlastnictví (IPR). Uvítáme případné připomínky či doplnění k načrtnutému výčtu priorit.

Prosíme respondenty, aby co nejkonkrétněji identifikovali kýžené oblasti spolupráce včetně odůvodnění její priority ve vztahu k USA. V případě zaslání vícero oblastí kýžené spolupráce prosíme o stanovení pořadí priorit s odůvodněním. Uvítáme i popis konkrétního očekávaného výstupu či přínosu z navrhované spolupráce, případně odhad, zda lze takový výstup očekávat v krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém horizontu (např. vzhledem k míře zájmu o výstup na straně USA či již probíhajícím výměnám mezi EU a USA k danému tématu atd.).

Podnikatelské subjekty mohou své případné náměty prioritních oblastí pro regulatorní spolupráci mezi EU a USA zasílat na AOBP nejpozději do 8. srpna 2021 na adresu svoboda@aobp.cz.