Žádost o stanovisko k návrhům novely zák. 38/1994 Sb.

Vážení členové.

Prosíme obratem o vaše stanovisko k následujícím problémům (Celý text v příloze novela z. 38/1994 – 2015. Zde najdete pozměňovací návrh p. Klučky):

1.       Vymezení pojmu vojenský materiál

V současnosti v Poslanecké sněmovně probíhá projednávání návrhu novely zákona  č. 38/1994 Sb.  Konfliktním bodem je paragraf 5, kde návrh MPO novým zněním zařazuje veškeré pancéřování civilních vozidel pod licenční systém a tak výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost společnosti SVOS spol. s r.o. (nevylučujeme, že nový návrh může postihnout i další firmy). Návrh MPO je uveden ve variantě č. 1.

Vzhledem k tomu, že původní znění paragrafu 5 do kategorie vojenský materiál (VM) zařazovalo výrobky a náhradní díly, které z logiky věci do VM nepatří, obdrželi jsme požadavek od několika firem, aby znění paragrafu 5 bylo dále vymezeno. Proto AOBP navrhuje úpravu, jak je uvedeno ve variantě č. 2.

SVOS spol. s.r.o. navrhuje ponechat původní znění paragrafu 5 – viz varianta č. 3.

Varianta č. 1:

§ 5

(1) Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou produkty, které jsou uvedeny v Seznamu vojenského materiálu.  (Společný seznam v kap. SVMe6 jasně definuje, že veškerá pancéřovaná vozidla kromě na přepravu peněz jsou vojenským materiálem)

Varianta č. 2:

§ 5

(1) Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou produkty, které jsou uvedeny v seznamu vojenského materiálu podle odstavce 3, a zároveň jde o
a) výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech,
b) stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace nebo návody vyrobené, upravené, vybavené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a).

(2) Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v odstavci 1, zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

(3) Seznam vojenského materiálu podle předcházejících odstavců stanoví prováděcí předpis na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie.

Varianta č 3:

§ 5

(1) Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou

a) výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu,

b) stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace nebo návody vyrobené, upravené, vybavené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a).

(2) Vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v odstavci 1, zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

(3) Seznam vojenského materiálu podle předcházejících odstavců stanoví prováděcí předpis na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie.

Potřebujeme znát názor firem, jakou variantu preferují, případně další komentář.

2.       Návrh poslance V. Klučky ke zpřísnění požadavků k udělení povolení k obchodu s VM

V rámci projednávání této novely předložil poslanec V. Klučka pozměňovací návrh, který rozšiřuje povinnost bezpečnostního řízení i na osoby uplatňující rozhodující vliv na jednání právnické osoby a to i prostřednictvím jiných právnických osob.

Prosíme i o Vaše stanovisko k tomuto návrhu, který zasíláme v příloze (Sněmovní tisk 408/0, část č. 1/8).