Spolupráce v pěti oblastech

14.2.2011
David

Na začátku září loňského roku byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP). Proto jsme výkonnému řediteli Asociace Richardu Hlavatému položili několik otázek.

Za jakým účelem byla tato smlouva podepsána?
Podepsání dohody mezi resortem obrany a Asociací obraného a bezpečnostního průmyslu ČR mělo dva důvody. Jeden byl zcela praktický, v loňském roce skončila platnost předcházející smlouvy a oba subjekty chtěly uzavřít dohodu novou. Druhým důvodem byly změny, které v průběhu let 2000 až 2010 nastaly. Tím mám na mysli především naše členství v Evropské unii, pozici ČR v NATO, její roli v mezinárodních organizacích a naši účast v zahraničních misích. V mezinárodním obranném kontextu se objevily jiné bezpečnostní hrozby a situace než před pěti nebo deseti lety.

Jaké konkrétní výstupy Asociace od nové smlouvy očekává?
Dohoda se skládá z preambule, obecných částí a pěti prováděcích protokolů, které stanovují konkrétní oblasti spolupráce. Já osobně vidím vysoce důležitou například spolupráci v oblasti standardizace, jakosti a katalogizace. Pro Asociaci, která sdružuje přes osmdesát firem z oblasti obrany a bezpečnosti z České republiky, to znamená konkrétní pomoc ze strany Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, který je součástí resortu Ministerstva obrany. Ve spolupráci s tímto úřadem realizujeme odborné semináře zaměřené na seznámení s aktuální situací v této oblasti. Loni se uskutečnil první ročník tohoto školení pro pražské zbrojařské firmy, v dalších dvou letech plánujeme tyto semináře pro mimopražské společnosti. Pro nás je nesmírně cenné poskytování informací a konzultací ze strany odborníků resortu obrany, jelikož nám to umožní rychle a průhledně reagovat na procesy zadávání zakázek českým firmám. Další oblastí spolupráce je vzájemná podpora exportu, marketingu a výstavnictví. Českým firmám tak umožňujeme přístup k informacím o možném zapojení se do mezinárodních zbrojařských projektů a programů NATO či Evropské obranné agentury. Dále bych zmínil dlouhodobou podporu mezinárodních veletrhů a výstav obranných technologií, především pak mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který je hlavní tuzemskou aktivitou v této oblasti. Další oblastí je věda a výzkum, kde jde o vzájemné poskytování informací o národních programech na podporu obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovace. Pro Asociaci je velice důležitý protokol č. 5 „Spolupráce v oblasti lidských zdrojů“. Konkrétně se jedná o záměr zapojit specialisty z AČR do průmyslových firem a společností. Můžeme tak využít schopností a znalostí expertů z armádní praxe a zároveň nabídnout armádě případné řešení personální otázky při redukci některých pracovních míst. Pro mnoho firem je zaměstnávání bývalých příslušníků AČR prestižní záležitostí.

Jaké společné projekty v nejbližší době plánujete?
AOBP ČR se podílí na projektu MO ČR „Bílá kniha o obraně“. Jde nám o to, abychom společně jasně definovali, jak si náš obranně bezpečnostní průmysl stojí, jaké má využitelné schopnosti, jež může pro obranyschopnost a bezpečnost nabídnout. S tím jsou spojené i některé mezinárodní obranné a bezpečnostní projekty, které pak mají návaznost na ofsetové programy, jež jsou pro mnohé české firmy velmi významné. Dále můžeme být nápomocni v oblasti legislativní, tzn. při novelizaci některých zákonů, například o vývozu vojenského materiálu, o veřejných zakázkách a podobně. Jako jeden z velkých úkolů bych uvedl projekt „Konkurenceschopnost obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR“. Jedná se o školicí středisko na základě osmimilionového grantu z fondů EU. To navazuje na již realizovaný projekt „Standardizace, jakost a katalogizace v obranně bezpečnostním průmyslu“, který jsme v úzké spolupráci s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti úspěšně dokončili v loňském roce.

Zmínil jste se o spolupráci Asociace na tvorbě „Bílé knihy o obraně“. Co od tohoto dokumentu očekává vaše organizace?
„Bílá kniha o obraně“ je příležitostí pro důslednou revizi schopností obranně bezpečnostního průmyslu ČR na straně jedné a na druhé straně příležitostí pro resort MO ČR, aby těchto schopností smysluplně využíval, a to zejména v dlouhodobém horizontu při plánování, pořizování výzbroje a výstroje pro Armádu ČR. Současně předpokládáme, že takováto analýza potřeb a schopností potvrdí nezbytnou součinnost MO a AČR s AOBP, která se přirozeně odvozuje, tak jako ve většině státu EU, od našich stěžejních legislativních dokumentů, v nichž jsou definovány požadavky na zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti republiky.

Záměrem resortu MO je zřízení Národního úřadu pro vyzbrojování. V čem vidí Asociace jeho přínos?
Pokud má tento úřad vzniknout, je nutné jasně definovat jeho účel, činnosti a kompetence. Asociace je připravena spolupracovat při tvorbě dokumentů, které by vymezovaly okruhy činnosti tohoto úřadu. Naším prvořadým zájmem je, aby tento úřad byl nezávislý s jasným etickým vymezením vůči českým zbrojařským firmám.

Autor: Iva RUSKOVSKÁ a Jaroslav PAJER
Zdroje: ATM 1/2011, A-Report 1/2011

dohoda_pdf_65544

protokoly_pdf_10102