Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Sokolovská 573, Uherské Hradiště – Mařatice
Logo
Email
holding@mesit.cz
Facebook
https://www.facebook.com/mesit.group
Zaměření
MESIT (a member of OMNIPOL group) vyvíjí a vyrábí vysoce specializované výrobky a systémy. Jejich kvalita je prověřena v těch nejnáročnějších oborech, jako je letectví či vojenský průmysl.

TAKTICKÁ KOMUNIKACE
Ucelené a provázané systémy taktické komunikace pro podporu velení a řízení vojenských operací. Zajištění hlasových a datových služeb s využitím špičkových technologií rádiové komunikace.

VOZIDLOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
Digitální interkom pro spolehlivou komunikaci v pásových i kolových vojenských vozidlech s vysokou mírou hluku. Vyniká vysokou spolehlivostí, snadnou obsluhou a možností změny parametrů pomocí konfigurační aplikace. Součástí jsou i náhlavní soupravy s ANR v odolném provedení pro extrémně náročné prostředí, umožňují srozumitelnou komunikaci za zachování maximálního komfortu pro uživatele.

LETECKÉ PŘÍSTROJE A SYSTÉMY
Vlastní vývoj a výroba leteckých přístrojů je od založení základním pilířem koncernu. Poskytujeme ověřená technická řešení pro civilní a vojenské letouny mnoha typů například v oblasti systémů měření paliva, odlednění draku letounu, monitorování parametrů leteckých motorů, řízení klimatizace a vytápění kabiny atd.

MODERNIZACE LETADEL, VRTULNÍKŮ
Umíme poskytnout komplexní logistickou podporu letounů L-39 a L-410 od dodávky náhradních dílů, přes generální opravy až po školení a výcvik. Provádíme náhrady a inovace navigačních a monitorovacích systémů i startovacích jednotek.

MECHANICKÉ DÍLY PRO LETOUNY
Jsme dodavatelem přesných odlitků pro přední světové výrobce letadel. Systém kvality je certifikován dle AS EN 9100, rev. C, pro letecký průmysl. Samozřejmostí je dodávka obrobených odlitků, včetně tepelného zpracování, povrchových úprav a NDT testování.

OBCHOD S LETECKOU A VOJENSKOU TECHNIKOU
Jsme jedním z nejvýznamnějších vývozců a dovozců letecké a vojenské techniky v České republice a spolehlivý prostředník v mezinárodních kontraktech. Rozsáhlé zkušenosti, tradiční partnerské vztahy a obchodní zastoupení v mnoha zemích nám umožňují realizovat náročné projekty v roli generálního dodavatele.

MODERNIZACE LETIŠŤ
Zajišťujeme odborné posouzení, projekci, inženýrské činnosti i finální dodávky a servis. Dodáváme zejména navigační zařízení, systémy řízení letového provozu, systémy hlasové komunikace, světelné systémy, pozemní vybavení, informační systémy příletů a odletů.
Main Activities
MESIT (a member of the OMNIPOL group) develops and manufactures highly specialized products and systems. Their quality is verified in the most demanding sectors, such as the aviation or military industry.

TACTICAL COMMUNICATION
Comprehensive and interlinked tactical communication systems for support of command and control of military operations. Providing voice and data services with the use of top radio communication technologies.

VEHICLE COMMUNICATION SYSTEMS
Digital intercom system for reliable communication in tracked and wheeled military vehicles with high levels of noise. It is recognized for high reliability, easy operation and the possibility of parameter adjustments by means of a configuration application. It includes headsets with ANR of durable design for extremely demanding environments, which enable clear communication and provide users with the maximum comfort.

AIRCRAFT INSTRUMENTS AND SYSTEMS
The development and production of aircraft instruments is the main pillar of the Group since its founding. We provide proven technical solutions for both non-military and military aircraft of many types, for example in the areas of fuel measurement systems, aircraft fuselage de-icing, monitoring of aircraft engine parameters, air-conditioning and heating in cabins, etc.

MODERNIZATION OF AIRPLANES AND HELICOPTERS
We are able to provide comprehensive logistic support for the L-39 and L-410 aircraft including deliveries of spare parts, overhauls and also trainings. We replace and restore navigation and monitoring systems and starting units.

MECHANICAL PARTS FOR AIRCRAFT
We supply precision castings for leading aircraft manufacturers in the world. The quality system is certified according to AS EN 9100, rev. C, for the aircraft industry. It is commonplace to supply machined castings, including heat treatment, surface treatment and non-destructive testing.

AIRCRAFT AND MILITARY EQUIPMENT TRADE
We are one of the leading exporters and importers of aircraft and military equipment in the Czech Republic and a reliable mediator in international contacts. Extensive experience, traditional partnerships and dealerships in many countries allow us to implement demanding projects in the role of general contractor.

MODERNIZATION OF AIRPORTS
We provide expert assessment, design, engineering and final deliveries and services. In particular, we deliver navigation systems, air traffic management systems, voice communication systems, lighting systems, ground support equipment, and arrival and departure information systems.
Ulice / Street
Sokolovská 573
Město / City
Uherské Hradiště – Mařatice
PSC / ZIP
686 01
479 12 529
DIČ / VAT
CZ47912529
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy