Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Opletalova 55, Praha 1
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Daniel Kočí
generální ředitel / Managing Director
dan@future-forces-forum.org

Adam Drnek
výkonný ředitel / Executive Director
adam@future-forces-forum.org
Logo
Email
info@future-forces-forum.org
Website
http://www.fff.global
Facebook
www.facebook.com/futureforcesforum
Twitter
https://twitter.com/ForcesForum
Zaměření
Organizace akcí k propojování státní správy, samosprávy, mezinárodních organizací, ozbrojených a bezpečnostních složek státu, průmyslu, vývoje, výzkumu a vzdělávání.

Příští ročník FUTURE FORCES FORUM se bude konat 16. - 18. října 2024 na PVA EXPO PRAHA

- FUTURE FORCES FORUM (FFF) je dlouhodobý projekt na podporu zájmů českého obranného a bezpečnostního průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti
- Projekt je tvořen kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské, bezpečnostní, odborné i vědecké úrovni se širokou mezinárodní účastí
- FFF se opírá o dlouhodobou podporu a spolupráci s vládními institucemi a mezinárodními organizacemi včetně NATO a EDA
- Program FFF se primárně soustředí na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek a na prezentaci nabízených technologií a řešení ze strany průmyslu, vědy i výzkumu tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější
- Do výstavy a odborného programu jsou aktivně zapojeny složky AČR, Policie, HZS, vězeňské služby, celní správy, vědeckovýzkumné ústavy, univerzity, průmysl a další relevantní národní i mezinárodní instituce
Main Activities
Organization of events to connect state administration, local governments, international organizations, armed and security forces, industry, R&D and academia.

Next edition of the FUTURE FORCES FORUM will be held on 16 - 18 October 2024 in Prague, Czech Republic

- The FUTURE FORCES FORUM (FFF) is a long-term project supporting the interests of the Czech defence and security industry, R&D and education in the field of defence and security
- The project consists of a compilation of events and activities at a high political, military, security, and expert level, with a wide international participation
- FFF relies on long-term support and cooperation with governmental institutions and international organizations including the NATO and EDA
- The FFF program focuses primarily on presenting the current and future needs of the armed and security forces, and on the presentation of the technologies and solutions offered by industry and R&D in order to ensure effective mutual cooperation
- The Czech Armed Forces, Police, Fire Rescue Service, Prison Service, Customs Administration, R&D centres, universities, industry and other relevant national as well as international institutions are actively involved in the exhibition and expert events
Fax
+420 224 218 312
Ulice / Street
Opletalova 55
Město / City
Praha 1
PSC / ZIP
110 00
457 98 621
DIČ / VAT
CZ45798621
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu