Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Tomáš Mynarčík
Ředitel – obranné programy
tomas.mynarcik@tatra.cz
Logo
Email
tatra@tatra.cz
Facebook
www.facebook.com/TATRATRUCKS
Zaměření
TATRA TRUCKS je jednou z nejstarších automobilových společností na světě s více než 170letou výrobní tradicí. Nákladní vozidla TATRA s pohonem všech kol s jedinečným konceptem podvozku, který je založen na centrální nosné rouře a nezávislými výkyvnými polonápravami vyráběnými v konfiguracích od 4x4 do 16x16, jsou klíčovým prvkem vybavení Armády České republiky a zároveň jsou využívány ozbrojenými silami po celém světě. 80 % produkce společnosti je vyváženo a kromě standardních modelových řad nabízí také zakázková vozidla na míru požadavkům a specifikacím zákazníka.
TATRA FORCE je klíčovým produktem v obranném segmentu, který je vybaven jedinečným podvozkem TATRA, doplněným vzduchem chlazeným osmiválcem TATRA ve verzích od Euro 2 do Euro 5 a manuální převodovkou TATRA (buď model s přímým řazením nebo s elektronickým systémem řazení TATRA). Kromě vzduchem chlazených motorů nabízí TATRA také kapalinou chlazené motory renomovaných výrobců Cummins nebo Caterpillar a plně automatické převodovky, například Allison. Řadu TATRA FORCE lze vybavit standardními kabinami i pancéřovanými kabinami se zvýšenou balistickou a antiminovou ochranou podle norem NATO STANAG 4569. Standardní a obrněné kabiny jsou vyráběny ve dvoudveřových nebo čtyřdveřových verzích pro kapacitu posádky až 1 + 5.
Dalším významným produktem je řada TATRA TACTIC, terénní logistické vozidlo střední třídy s pohonem všech kol. Toto vysoce mobilní terénní vozidlo bylo navrženo na hranici středních a těžkých nákladních vozidel třídy N2 / N3. Na rozdíl od jiných vozidel TATRA je TATRA TACTIC založen na standardním žebřinovém rámu v kombinaci se speciálními portálovými nápravami TATRA RIGID, které dosahují extrémně vysoké světlé výšky. Vozidla jsou vyráběna v konfiguracích 4x4 nebo 6x6 s běžnými nebo obrněnými kabinami a další rozšíření lze objednat na zakázku.
Ve spolupráci s francouzskou společností NEXTER SYSTEM vyvinula TATRA TRUCKS nové obrněné vozidlo kategorie MRAP s názvem TITUS, které je jedinečné kombinací vysoké odolnosti a výjimečného výkonu v nerovném terénu. TITUS lze použít v různých typech misí od bojových po bezpečnostní, až po policejní mise chránící majetek a obyvatelstvo. Klíčovým rysem tohoto vozidla je jeho nepřekonatelná modularita založená na sadách taktického vybavení, sadách, které odpovídají provoznímu prostředí a široké škále verzí a konfigurací vozidla, včetně IFV, sanitek, velitelských vozidel, samohybných minometů a vozidel pro údržbu. Armáda ČR plánuje do provozu začlenit až stovku vozidel TITUS v několika verzích. TATRA TRUCKS dodává společnosti NEXTER také podvozek pro samohybné houfnice CAESAR 8x8. TATRA TRUCKS nadále zásobuje svými vozidly armády České republiky, Slovenska a dalších zemí. TATRA TRUCKS dodává také podvozky pro vojenská vozidla od brazilské společnosti AVIBRAS. TATRA TRUCKS vyrobila pro zákazníky v Jordánsku a Egyptě více než dvě stě podvozků FORCE ve verzích 4x4 a 8x8. V roce 2014 byly navíc v Saúdské Arábii zřízeny nové výrobní závody na výrobu vozidel TATRA TACTIC.
Main Activities
TATRA TRUCKS
TATRA TRUCKS is one of the world’s oldest automotive companies with a manufacturing tradition reaching back 170 years. TATRA all-wheel drive off-road vehicles with a unique chassis concept, which is based on a backbone tube and independent swinging half axles made in drive configurations ranging from 4x4 to 16x16, are the key element in the equipment of the Army of the Czech Republic while also being used by armed forces all around the world. 80 % of the production of the company is exported and aside from standard model ranges, customized trucks are also custom-made for customers.
TATRA FORCE is a key product in the defence segment, equipped with the TATRA unique chassis, complete with TATRA air-cooled eight-cylinder engine made in versions from Euro 2 to Euro 5 and with a manual TATRA gearbox (either a direct shift model or with a TATRA electronic shifting system). Besides the air-cooled engines TATRA provides also liquid cooled engines by renowned manufactures Cummins or Caterpillar and fully automatic gearboxes by Allison for instance. TATRA FORCE line can be equipped with standard “soft-skin” cabins, as well as armoured cabins with enhanced ballistic and antimine protection according to NATO standards STANAG 4569. The standard and armoured cabins are made in two-door or four-door versions for crew capacity up to 1+5.
Another major defence product is the TATRA TACTIC range, a medium class all-wheel-drive off-road logistic vehicle. This high mobility off-road vehicle has been designed at the borderline of medium and heavy truck classes N2/ N3. Unlike other TATRA vehicles, TATRA TACTIC is based on the standard ladder frame in combination with special TATRA RIGID portal axles, reaching the extremely high ground clearance. The vehicles are made in 4x4 or 6x6 configurations with regular or armoured cabins and further extensions can be custom ordered.
In cooperation with the French company NEXTER SYSTEM, TATRA TRUCKS has developed a new armoured vehicle of the MRAP category named TITUS, which is unique in its combination of high durability and exceptional performance in rough terrain. TITUS can be used in diverse types of missions from combat to security, all the way to police missions protecting property and population. The key feature of this vehicle is its unmatched modularity based on sets of tactical equipment, sets that correspond to the operation environment and a wide range of versions and configurations of the vehicle including IFV, ambulance, command vehicle, self-propelled mortar and maintenance vehicle. The Czech Army is planning to incorporate into service up to hundred of TITUS vehicles in several versions. TATRA TRUCKS also supplies NEXTER with chassis for self-propelled howitzers CAESAR 8x8.
TATRA TRUCKS continues to supply armies of the Czech Republic, Slovakia and other countries with its vehicles. TATRA TRUCKS also supplies chassis for military vehicles made by the Brazilian company AVIBRAS. TATRA TRUCKS made more than two hundred FORCE chassis in 4x4 and 8x8 versions for customers in Jordan and Egypt. Moreover, in 2014 new production facilities were established in Saudi Arabia to manufacture TATRA TACTIC vehicles.
Fax
+420 556 492 672
Ulice / Street
Areál Tatry 1450/1
Město / City
Kopřivnice
PSC / ZIP
742 21
014 82 840
DIČ / VAT
CZ01482840
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení