Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Lidická 667, Vlašim
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radek Musil
Generální ředitel
e-mail: musil@sellier-bellot.cz
Logo
Email
info@sellier-bellot.cz
Zaměření
Obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. tradičně zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě. Řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice, přičemž je také jednou z nejstarších muničních firem na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení již od roku 1825.

Sellier & Bellot a.s. vyrábí široký sortiment produktů, do kterého patří náboje pistolové, kulové, brokové a s okrajovým zápalem. Dále pak jednotlivé komponenty včetně zápalek typu Boxer i Berdan.
Pistolové i kulové náboje jsou laborovány mnoha typy střel převážně z vlastní produkce, ale i od specializovaných zahraničních výrobců. Pro kryté střelnice byla vyvinuta konfigurace náboje s označením NONTOX, jehož zápalka je zbavena těžkých kovů a v kombinaci s kompletně zakrytým jádrem střely tak minimalizuje únik škodlivých zplodin do ovzduší. NONTOX řešení zápalkové slože je patentově chráněno v ČR, Evropě i USA. V reakci na současné trendy se Sellier & Bellot intenzivně věnuje vývoji a výrobě homogenních střel bez podílu olova. Tyto střely nalézají uplatnění jak v oblasti lovecké a sportovní střelby, tak i u ozbrojených složek.
Brokovnicové náboje jsou vyráběny v nejžádanějších rážích 12, 16, 20, 28 a 410. Se sportovní variantou těchto nábojů dosahují naši reprezentanti špičkových výsledků na mezinárodních střeleckých soutěžích. Šíří sortimentu se Sellier & Bellot a.s. řadí na přední místo v celosvětovém měřítku.

Pro zajištění kvality produktů Sellier & Bellot byl ve společnosti zaveden a realizován účinný systém managementu jakosti. Tento systém je pravidelně podrobován posouzení shody s požadavky normy ISO 9001 a ISO 14001 certifikační společností.
Náboje pro civilní trh jsou konstruovány, vyráběny a zkoušeny dle norem Mezinárodní stálé komice pro zkoušení ručních palných zbraní (C.I.P.) Dle požadavků zákazníků je možno testovat náboje i dle metodiky SAAMI.

Převážná část produkce (více než 90%) se exportuje do více než 70 zemí ročně. Vedle rozsáhlého civilního programu se společnost zabývá speciální produkcí pro ozbrojené složky. S&B si v posledních letech vydobyla pozici předního dodavatele pro policejní a ozbrojené složky nejen v Evropě, ale i dalších zemích světa. Díky vysoké kvalitě a spolehlivosti S&B etabloval i jako přední dodavatel logistické organizace NSPA.
Systém řízení kvality byl proto rozšířen o splnění specifických požadavků uváděných ve standardizačních dohodách a publikacích NATO. V České republice jsou tyto požadavky formulovány v Českých obranných standardech (ČOS). Zavádění, uplatňování a plnění těchto standardů je prověřováno auditory Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ministerstva obrany České republiky.

K novodobým milníkům v dějinách společnosti patří především rok 2009, kdy se vlastníkem Sellier & Bellot a.s. stala brazilská společnost Companhia Brasileira de Cartuchos S.A. (CBC), která je rovněž známa pod značkou Magtech. Dalším členem skupiny je německý výrobce MEN, uznávaný výrobce malorážové munice pro vojenský a policejní. Díky spojení v jeden koncern se uvedené společnosti staly konkurenceschopnějšími a patří tak k největším výrobcům malorážového střeliva na světě.
Main Activities
Sellier & Bellot a.s. has traditionally occupied a key position in the manufacture of ammunition in the Czech Republic. It ranks amongst the oldest engineering companies in the Czech Republic, and is also one of the oldest munitions firms in the world. Products bearing its trademark have been manufactured, without interruption, since 1825.

Sellier & Bellot a.s. manufactures a wide range of products, which includes pistol, rifle, shotgun and rimfire ammunition. They also manufacture individual components, such as Boxer and Berdan primers.
Pistol and rifle cartridges are assembled with many types of bullets, which are mainly from their own production, but also from specialized foreign manufacturers. NONTOX labelled cartridges have been specially developed for use in covered shooting ranges. The combination of a heavy metal-free primer, and completely covered core of the bullet, minimizes the release of harmful fumes into the air. The NONTOX primer compound is patented in the Czech Republic, Europe and the USA. In response to current trends, Sellier & Bellot is intensively engaged in the development and production of homogeneous lead-free bullets. These bullets are used in hunting and sport shooting, as well as in the armed forces.
Shotgun cartridges are manufactured in the most popular calibres - 12, 16, 20, 28 and 410. With the sport variant of these cartridges, our representatives achieve top results at international shooting competitions. The wide product range of Sellier & Bellot a.s. occupies a leading position in the global market.

To ensure the quality of Sellier & Bellot products, an effective quality management system has been introduced and implemented in the company. This system is regularly subject to compliance with ISO 9001 and ISO 14001 certification requirements.
Cartridges for the civilian market are designed, manufactured and tested under the standards of the Permanent International Commission for Firearms Testing (C.I.P.). If requested by a customer, it is possible to test the cartridges using SAAMI methodology.

The bulk of production (more than 90%) is exported to more than 70 countries per year. In addition to an extensive civilian program, the company is engaged in special production for armed forces. In recent years, S & B has been a leading supplier to police and armed forces not only in Europe, but also in other countries around the world. Thanks to the high quality and reliability of its products, S & B has established itself as a leading supplier to the logistics organization of NSPA (NATO Support and Procurement Association).
The quality management system was therefore expanded to meet the specific requirements set out in NATO standardization agreements and publications. In the Czech Republic, these requirements are formulated in the Czech Defence Standards (ČOS). Auditors from the Defence Standardisation, Codification and Government Quality Assurance Authority of the Ministry of Defence of the Czech Republic monitor the implementation, application and fulfilment of these standards.

Modern day milestones in the company's history include, in particular, the 2009 acquisition of Sellier & Bellot a.s. by the Brazilian company Companhia Brasileira de Cartuchos S.A. (CBC), also known as Magtech. Another member of the group is the German manufacturer MEN, a recognized manufacturer of ammunition for the military and the police. Due to all three companies in one group, they have become more competitive and rank as one of the world's largest small ammunition manufacturers.
Fax
+420 317 892 489
Ulice / Street
Lidická 667
Město / City
Vlašim
PSC / ZIP
258 01
289 82 347
DIČ / VAT
CZ28982347
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice