Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Košinova 655/59, Brno - Královo Pole
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Pavel Kocour, jednatel
Logo
Email
pavel.kocour@visitech.cz
Website
http://www.visitech.cz
WWW
www.soc365.cz
Facebook
https://www.facebook.com/visitech.czech
Zaměření
VISITECH a.s. je stabilní partner v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Kromě obchodní a konzultační činnosti, se zaměřením na komplexní inovativní ICT řešení, postavil centrum kybernetické bezpečnosti – Security Operation Center SOC365, které podle nových trendů západních trhů efektivně spravuje a dohleduje ICT sítě formou služby.
Je zavedený multiplatformní systémový integrátor a specializovaný dodavatel hardwaru, softwaru, komponent datových sítí, sjednocené komunikace, zálohovacích a úložných řešení a bezpečnostních technologií.
Kromě vlastního bezpečnostního centra SOC365 nabízí VISITECH produkty a technologie, které jsou vybírány nezávisle na výrobci a značce. Důraz je při volbě kladen na dlouhodobé zkušenosti a velkou přidanou hodnotu pro zákazníka.
Také se věnuje vývoji a implementaci informačních systémů. Pro všechny dodávané systémy poskytuje odborné konzultace týkající se návrhu a provozu.
Pro usnadnění řešení problémů nabízí přímou servisní podporu ve formě servisního zásahu v místě incidentu, ale také vzdálenou podporu nebo služby helpdesku.
Společnost VISITECH a.s. více jak dvě dekády pomáhá zákazníkům měnit vize v oblasti ICT ve skutečnost.

Nabízené produkty:
• SOC365/ kybernetické bezpečnostní dohledové centrum formou služby (detekce událostí a jejich analýza, reakce na události, reporting, helpdesk).
• Monitoring a analýza datových toků/ detailní pohled do síťového provozu s rozlišením na jeho jednotlivé složky (nejčastěji založeno na standardu NetFlow nebo IPFIX.
• Log management/ systém pro centralizovanou správu logů z bezpečnostních zařízení, operačních systémů, aplikačního software i aktivních síťových prvků.
• SIEM (Security Information and Event Management)/ specializované řešení, které umožňuje centrální správu, sběr, korelaci a analýzu událostí ze všech možných vrstev IT infrastruktury (operační systém, aplikace, databáze, síťové prvky) a zařízení a jejich následným vyhodnocováním.
• PAM (Privileged Access Management)/ Systém pro správu a zabezpečení přístupů privilegovaných uživatelů k administrovaným systémům za účelem zabezpečení proti zneužití privilegovaných účtů samotnými zaměstnanci nebo dodavateli třetích stran.
• Správa adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu/ nástroje pro řádové zvýšení efektivity správy adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.
Main Activities
VISITECH a.s. is a stabile partner in the area of cyber security. Apart from doing sales activities and consultancy aimed at complex innovative ICT solutions, we built a cyber security center – Security Operation Center SOC365, which maintains and monitors ICT networks as a service following new western market trends. It is a well-established multiplatform system integrator and a specialized supplier of hardware, software, data networks components, unified communication, back-up and storing solutions and security technologies.
Next to their own SOC365 security center VISITECH offers products and technologies chosen independently of a vendor and a brand, while the emphasis is placed on long-term experience and a great added value for the customer. We also develop and implement information systems, for which they provide a professional consultancy with regards to a design and operations. To simplify problem solving they offer a direct support in a form of direct service intervention at the incident location, but also as a remote support or a helpdesk service. For over 20 years, VISITECH a.s. company has helped customers to make ICT related visions become true.

Offered products:
• SOC365/ A cyber security monitoring center provided as a service (detecting and analysing an event, reacting to it, reporting, helpdesk).
• Monitoring and analyzing data streams/ detailed view of network traffic with a resolution of its individual components (most often based on NetFlow or IPFIX standards.
• Log management/ A system for a centralized management of logs coming from security devices, operating systems, application software and active network components.
• SIEM (Security Information and Event Management)/ a specific solution which enables a centralized management, collection, co-relation, analysis and evaluation of events from all possible IT infrastructure layers (operating system, applications, database, network components) and devices.
• PAM (Privileged Access Management)/ A system for managing and securing access of privileged users to administered systems in order to avoid any mis-use of the accounts by employees themselves or third party vendors.
• Address space management and Access security management / Tools for exponentially increasing the efficiency of address space management and access security management in large networks.
Ulice / Street
Košinova 655/59
Město / City
Brno - Královo Pole
PSC / ZIP
612 00
25543415
DIČ / VAT
CZ 25543415
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní
Logo do listingu