Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Nad elektrárnou 1526/45, Praha 10 –⁠ Michle
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Michal Vančuřík
CEO
Logo
Email
info@atstelcom.cz
Zaměření
- implementace bezpečnostních technologií a ochrany informací v souladu s nařízeními ZoKB, eIDAS a GDPR;
- Provádění komplexní ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. a dodávka kryptografických zařízení pro vybrané české úřady;
- vývoj a výroba trvanlivých klimatizovaných boxů a úprava telefonního vybavení různých výrobců;
- Budování SOC3D - od Cyberbit, inteligentních bezpečnostních středisek, učení strojové inteligence a správy vektorů kybernetického útoku pro velké globální datové sítě;
- Budování centrálních míst pro poskytování služeb IKT v integrované centrální správě, provozním řízení a sledování služeb;
- tvorba katalogů služeb IKT, nastavení a testování parametrů SLA v globálních datových sítích;
- Poskytování služeb role zabezpečení v souladu se ZoKB, role auditora, architekt kybernetické bezpečnosti;
- Poskytování služeb sledování bezpečnosti SIEM - IBM Qradar a správa bezpečnostních událostí v souladu s požadavky ZoKB; Hloubková analýza provozu se zaměřením na včasnou detekci škodlivého kódu;
- poskytování služeb a implementace nástrojů se zaměřením na kontrolu činnosti nejvyšší bezpečnostní a provozní správy kritické obranné infrastruktury státu
Main Activities
- Implementation of security technologies and information protection in accordance with ZoKB, eIDAS and GDPR regulation;
- Implementation of comprehensive protection of classified information, pursuant to Act No. 412/2005 Coll. and delivery of cryptographic devices for selected Czech authorities;
- Development and production of durable air-conditioned boxes and modification of telephone equipment of various manufacturers;
- Building SOC3D - from Cyberbit, intelligent security centres, machine intelligence learning and managing cyber-attack vectors for large global data networks;
- Building central locations for providing ICT services in integrated central administration, operational management and service monitoring;
- Creation of ICT services catalogs, setting and testing of SLA parameters in global data networks;
- Providing security role services, consistent with the ZoKB, Auditor role, Cyber Security Architect;
- Provision of SIEM security monitoring services - IBM Qradar and security events management in accordance with ZoKB requirements; In-depth traffic analysis with a focus on early detection of malicious code;
- Providing services and implementation of tools, focusing on controlling the activities of the top security and operational administration of the critical defence infrastructure of the state
Fax
+420 283 003 600
Ulice / Street
Nad elektrárnou 1526/45
Město / City
Praha 10 –⁠ Michle
PSC / ZIP
106 00
618 60 409
DIČ / VAT
CZ61860409
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Vybavení bezpečnostních služeb