Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Purkyňova 464/118, Brno –⁠ Medlánky
Logo
Email
opravil@fch.vutbr.cz
Zaměření
Centrum materiálového výzkumu (CMV) je specializované výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně. Centrum se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů, pojiv, žáromateriálů, pokročilé keramiky, speciálních kompozitů s řízenými vlastnostmi a polymerů. Dále se centrum profiluje do oblasti pokročilých organických materiálů, koloidních systémů, biokoloidů, biomateriálů, environmentálních procesů a do oblasti kovů a koroze. Centrum rozvíjí i vlastní základní výzkum, který slouží jako odrazový můstek pro potenciální aplikace. CMV disponuje silným a vzájemně se doplňujícím přístrojovým vybavením.
Centrum materiálového výzkumu poskytuje následující služby:
• Řešení kompletních výzkumných a vývojových projektů s konkrétně zadanými cíli až ke konečnému produktu.
• Partnerství při řešení tuzemských i zahraničních dotačních projektů.
• Zakázkové měření vysoce specializovanými metodami (uvedeno na stránkách).
• Výzkum v oblasti vysoce houževnatých kompozitů s anorganickou matricí.
Main Activities
The Material Research Centre is specialized research centre operated as a separate department at the Faculty of Chemistry, Brno University of Technology. The centre specializes in applied research in the field of inorganic materials, binders, heat resistant (refractory) materials, advanced ceramics, special composites with controlled properties and polymers. The centre also deals with the field of advanced organic materials, colloidal systems, biocolloids, biomaterials, environmental proccesses and with the field of metals and corrosion. Furthermore the basic research is developed in the centre, which is the springboard for potential applications. The centre features high-tech, complex instrumental equipment.
The Materials Research Centre provides the following services:
• Solution of complete research and development aimed projects having specific targets and leading to final products.
• Partnership in the solution of domestic and international grant projects.
• Order based measurements by highly specialized methods (listed on the website)
• Research in the field of higly ductile composites with inorganic matrix.
Ulice / Street
Purkyňova 464/118
Město / City
Brno –⁠ Medlánky
PSC / ZIP
612 00
002 163 05
DIČ / VAT
CZ00216305
Kategorie
Obchodní a ostatní