Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Hněvkovského 30/65, Brno – Komárov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radek Holešinský
člen představenstva
Logo
Email
vustah@vustah.cz
Zaměření
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT (VUSTAH) je česká organizace zabývající se výzkumem a vývojem, která působí více než 70 let v oblasti stavebních materiálů a souvisejících problémů, které pokrývají i oblast výzkumu v oblasti výbuchu a balistické ochrany. Výzkumné instituce se zaměřují na výzkum, vývoj a výrobu jak inorganických, tak organických pojivových materiálů, jako jsou betony, aerosolové betony, materiály absorbující tlakové vlny, lamináty. Všechny tyto materiály a systémy musí být přizpůsobeny požadavkům zákazníka.
Jsme koordinátorem Centra moderních materiálů a technologií pro ochranu a bezpečnost.
V centru:
- vyvíjíme nové pokročilé materiály pro použití při výbuchu a balistické ochraně a použít je pro nová řešení pro bezpečnost občanů, kritické infrastruktury a pro obranný průmysl
- nabízíme naše znalosti a expertizy pro poradenské služby
- nabízíme služby nebo naše laboratoře analytické chemie, ekotoxikologie, fyzikální chemie, technologie a radionuklidy
- poskytujeme numerické simulační testy pro rychlé dynamické fenomény
- poskytujeme výbušné a balistické testy
- poskytujeme semináře a školení pro rozšíření znalostí a odborných znalostí v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu
Naše výroba v oblasti ochrany proti výbuchu:
- odpadkové koše odolné proti výbuchu pro několik úrovní certifikovaných produktů s vysokým zatížením
- přepravní kontejner odolný proti výbuchu
Main Activities
RESEARCH INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VUSTAH) is Czech research and development organisation working more than 70 years in a sphere of building materials and related problematic covering also the research i field of blast and ballistic protection.
Researchinstitute´s activities are focusedon research, development and production of both inorgabic and organic bonded materials such as concretes, aerated concretes, blast wave absorbing materials, laminates. all these materials and systems an be tailored to customer´s requiements.
We are coordinator of the Centre of advanced materials and technologies for protection and safety enhancement. Within the centre we:
- develop new advanced materials for application in blast and ballistic protection and use them for novel solutions for security of citizens, critical infrastructure and for defence industry
- offer our knowledge and expertizefor consulting services
- offer services or our laboratory of analytical chemistry, ecotoxicology, physical chemistry, technology and radionuclides
- provide numerical simulation tests for fast dynamic fenomenas
- provide blast and ballistic tests
- provide workshops and trainings to expand the knowledge and expertise in defence and security industry

Our production in field of blast protection:
- explosion resistant litter bins for several levels of blast load - certified products
- explosion resistant transport container
Fax
+420 543 216 029
Ulice / Street
Hněvkovského 30/65
Město / City
Brno – Komárov
PSC / ZIP
617 00
262 32 511
DIČ / VAT
CZ26232511
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství