PŘIPRAVENOST OBRANNÉHO PRŮMYSLU ČR NA AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

12.12.2016
Alice Štysová

Dne 11. 11. 2016 uspořádala Mafra events ve spolupráci s Lidovými novinami konferenci na téma „Připravenost obranného průmyslu ČR na aktuální bezpečnostní rizika“. Mezi hlavními řečníky vystoupili Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany; arm. gen. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu AČR; arm. gen. Jiří Šedivý a prezident AOBP ČR, RNDr. Jiří Hynek. Akce se uskutečnila pod záštitou Ministerstva obrany ČR a celou ji provázel moderátor Jan Schneider, spolupracovník LN.

Jako první se svým příspěvkem do panelu vystoupil náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany Ing. Tomáš Kuchta, který pojmenoval bezpečnostní rizika současného světa, především Evropy, a srovnal postavení českého obranného průmyslu  s 90-ými roky dvacátého století. Dále představil strategii sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO pro spolupráci se subjekty českého obranného průmyslu. Klíčová podpora by se měla týkat především výzkumných projektů a údržby armádní techniky. Tyto úkoly jsou zadávány státním podnikům, což nevylučuje zakázky i podnikům soukromým. MO bude také věnovat pozornost podpoře zastoupení českých firem na dodávkách těch produktů, které potřebujeme, avšak prozatím nejsou v portfoliu českých firem. Na závěr svého vystoupení zmínil projekt rámcové smlouvy s firmou Sellier & Bellot a.s., kterou ocenil a označil jako průlomovou při sjednávání strategických zakázek.

Druhým přednášejícím byl náčelník Generálního štábu AČR, armádní generál Ing. Josef Bečvář, který mimo jiné upozornil na vznik stále nových bezpečnostních rizik, kdy ty stávající dosud nejsou vyřešeny. K jejich vyřešení je potřeba komplexnějšího přístupu a to nejen z hlediska mezinárodní spolupráce, ale především domácích opatření. Pan generál také v této souvislosti připomněl existenci bezpečnostních a obranných dokumentů, především dokument Koncepce výstavby AČR, tzv. KVAČR. Poznamenal, že dle tohoto dokumentu se daří plánovat a zahajovat pořizování strategických a dalších obranných systémů, zbraní i vojenské techniky. V souvislosti s tímto zmínil také nutnost doplňování vojenského personálu a s tím související výcvik a zabezpečení.

Po krátké diskuzi, která byla svými dotazy směřována na náčelníka GŠ AČR, dostal slovo armádní generál v záloze Jiří Šedivý.  Ten ve své prezentaci představil téma „Připravenost Armády ČR na eventuální konflikty“. Zmínil, že bezpečnost je nejvyšší odpovědností státu a vyjmenoval zásadní změny bezpečnostního prostředí ČR a Evropy. Příkladem je migrační vlna, Rusko-Ukrajinská krize, problémy na Středním východě, ale také třeba čínské ambice v Jihočínském moři.

Prezident AOBP ČR, RNDr. Jiří Hynek v úvodu citoval ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR paragrafy 3 a 4, kdy §3 říká: Řízení a organizace obrany státu zahrnují výstavbu, přípravu a řízení ozbrojených sil, operační přípravu státního území, plánování obrany státu a opatření v národním hospodářství a na všech úsecích veřejného života v zájmu zajišťování obrany státu a §4: Za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda. Obranný průmysl je tedy nespornou součástí organizace obrany státu a organizační opatření vlády v jeho prospěch jsou jeho logickou součástí. V této souvislosti ocenil snahu MO uzavírat rámcové smlouvy a hledat další řešení při pořizování od domácího průmyslu, na druhou stranu ale kritizoval špatnou legislativu, která MO neumožňuje pořizovat efektivně: „Když je něco příliš komplikované, zjednodušme to. Když to nejde zjednodušit, zrušme to.“ V závěru položil otázku, jaké ozbrojené konflikty nás tedy čekají? Odkázal se na vyjádření plk. gšt. Ing. Zdeňka Petráše, který podotkl, že „by bylo chybou si dělat iluze, že existuje protivník, který by byl natolik hloupý a chtěl by se stát obětí takového druhu konfliktu, na který jsou moderní armády připraveny, vycvičeny a vybaveny.“ Celou prezentaci prezidenta AOBP ČR naleznete zde.

V druhé polovině konference vystoupil Kamil Tichý, zástupce MO ČR, který hovořil na téma „Je kybernetická bezpečnost dostačující?“. Druhou půli pak doplnili zástupci členských firem AOBP ČR Ing. Marek Špok, ředitel firmy VOP CZ, s.p. s prezentací na téma „Využití a příležitosti domácího průmyslu při vyzbrojování armády; Mgr. Jiří Protiva, ředitel Vojenského technického ústavu, s.p. přednesl prezentaci na téma „Připravenost VTÚ na řešení aktuálních bezpečnostních rizik; s tématem „Ochrání nás klasický obranný průmysl před aktuálními hrozbami?“ dále vystoupil bezpečnostní konzultant firmy GORDIC spol. s r.o., Ing. Jan Dienstbier; a na závěr dostal slovo i pan Ing. Petr Novák, generální ředitel firmy RETIA, a.s., aby přednesl svůj příspěvek „Eliminace bezpečnostních rizik – příležitost pro bezpečné a stabilní technologické firmy.

Konference na téma aktuálních bezpečnostních rizik lze hodnotit jako pozitivní příspěvek ke zlepšení spolupráce mezi českým obranným průmyslem a Ministerstvem obrany ČR. Důležité je, že si státní orgány silněji uvědomují roli průmyslu pro obranyschopnost země. Neboť jak pravil klasik (Thomas Jefferson) „Ti, kteří své meče překovali v pluhy, budou orat pro ty, kteří tak neučinili.“

Text Bc. Alice Štysová; Foto Antonín Svěrák

dsc_3937             dsc_3948            dsc_3969