Příprava nové offsetové koncepce

15.8.2011
David

Vážení členové AOBP,

v měsíci srpnu vstoupí v platnost další legislativní opatření EU (Směrnice 2009/81 o obranných zakázkách), které ovlivní pořizování materiálu a služeb obranného a bezpečnostního typu příslušnými ministerstvy. Tato legislativa souvisí se strategií Komise k otevření obranného a bezpečnostního trhu uvnitř EU, což má přispět k další konsolidaci obranného průmyslu v EU. Vzhledem k tomu, že Komise nevyřešila souběžně vytvoření férových podmínek na otevíraném trhu, bude pro podniky zejména z nových zemí EU obtížnější soutěžit o veřejné zakázky v nových podmínkách.

Nerovné podmínky existují díky narušení trhu, např. státnímu vlastnictví podniků, státním intervencím do fúzí, státní kontrole exportu, státním podporám zejména prostředky na výzkum, ale i offsetům. Offsety nejsou tedy jediným narušitelem trhu, avšak Komise v rámci implementace výše uvedené směrnice cíleně působí právě proti offsetům. Ty jsou uplatňovány zejména v menších zemích EU, které využívají metodu pořizování off the shelf (bez podílu na vývoji, tedy volně na trhu) a pro velké zakázky vyžadují ekonomické kompenzace.

Právní rozklady stavu umožnily Komisi zveřejnit tzv. Guidance Note on Offsets (výkladovou metodiku k používání offsetů), ve které offsety, které nebudou ospravedlněné bezpečnostními zájmy státu, staví mimo právo EU. ČR bude nucena revidovat/zrušit stávající usnesení vlády, týkající se povinnosti vyžadovat při určitém objemu zakázky offsety (přímé i nepřímé). Tato negativní situace pro ekonomický benefit státu však dává možnost zintenzívnit benefity pro obranný průmysl. Podaří-li se totiž vytvořit národní strategicko-bezpečnostní rámec pro využívání offsetů k zabezpečování podstatných bezpečnostních zájmů státu, bude možné větší procentuální podíl hodnoty zakázky cílit jako offsetový závazek na domácí obranný a bezpečnostní průmysl. Jinými slovy nahradit ekonomickou kompenzaci bezpečnostními zájmy státu. To však vyžaduje nově definovat offsetovou politiku ČR.

Domníváme se, že pro takovou iniciativu je nyní vhodná doba. Redefinování offsetové politiky, která by nekompromitovala ČR z hlediska možných negativních právních důsledků, ale zároveň nastavila podmínky pro využití tohoto institutu k podpoře domácího obranného a bezpečnostního průmyslu, je v zájmu nejen obranného průmyslu, ale i státu.

Vzhledem k ne zcela jednotným názorům na offsetovou praxi mezi členy AOBP chceme požádat členskou základnu o názory na uvedenou problematiku, které budou využity při diskusi v této věci s příslušnými orgány státní správy. V případě vašich podnětů kontaktujte sekretariát AOBP (svarc@aobp.cz).