Připomínkování zákonů

14.5.2021
Alice Štysová

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit na nové materiály k připomínkování:

 • 1. Novela vyhlášky v souvislosti s přijetím novely z. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, a z. č. 242/2016 Sb., celního zákonaPředkládaný návrh vyhlášky je doplněním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který je aktuálně projednáván v Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 867. Klíčovým tématem zmíněného návrhu zákona je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). V návaznosti na tyto změny v oblasti daně z přidané hodnoty je nezbytně nutné rovněž provést změny ve formulářových podáních, a to jak ve formuláři přiznání k dani z přidané hodnoty, tak ve formulářích pro zvláštní režim jednoho správního místa (registrační formuláře).

  Materiál je ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení.

  Materiál naleznete zde.

  Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 5. 2021.


 • 2. 65/21 Návrh nařízení vlády – zbraně a střelivo; T: 28.5.2021Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, zohledňuje změny, které přinesla novela zákona o zbraních provedená zákonem č. 13/2021 Sb. Zmíněná novela zákona provedla významné změny v členění zbraní do jednotlivých kategorií, zejména vytvořila novou kategorii zbraní C-I a změnila výčet zbraní zařazených do kategorie D.

  Materiál naleznete zde.

  Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 5. 2021.


 • 3. Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027)Cílem Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie na českou ekonomiku a podnikatele, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových řetězcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR. Samotný program je strukturován do šesti priorit, z toho pět věcných se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace; rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků; rozvoj digitální infrastruktury; posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnější nakládání se zdroji.

  Materiál naleznete zde.

  Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 5. 2021.