Připomínkování zákonů

21.12.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkování Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro předložení návrhu je potřeba reagovat na změny v oblasti zbraní a střeliva s ohledem na transpozici evropské legislativy do zákona o zbraních a oprava legislativně technických vad zákona. Navrhovanou změnou dochází ke konkretizaci definic a upřesnění pojmů obsažených v zákoně, přičemž novela reaguje i na potřebu zohlednit pojmy užívané v oblasti zbraní a střeliva. Novela nadto zahrnuje do předmětu úpravy činnost spočívající v kontrole identifikačních značek a zohledňuje další odborné činnosti ČÚZZS. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 1. 2022. Materiál naleznete zde.

Zasíláme vám k připomínkování taktéž Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Návrhem zákona se novelizuje zákon o pyrotechnice a trestní zákoník. Návrh zákona reaguje zejména na opravu směrnice 2013/29/EU, která upravuje oblast pyrotechnických výrobků, dále upravuje odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 a činnosti, které pod pojem „zacházení“ spadají. Návrhem zákona se rozšiřuje působnost zákona o pyrotechnice i na fyzické osoby. Rovněž dochází ke změně trestního zákoníku, kde se rozšiřuje skutková podstata trestného činu nedovoleného ozbrojování (§ 279 odst. 3 písm. a)) o výrobu, opatřování a přechovávání pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2. Vzhledem k tomu, že předchozí Poslanecká sněmovna nestihla návrh zákona projednat, předkládá se materiál opětovně do mezirezortního připomínkového řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 1. 2022. Materiál naleznete zde.