Připomínkování: 9/22 Novela někt. zákonů v oblasti zahr. obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy

2.2.2022
Alice Štysová

Vážení členové,

dovolujeme si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy.

Předkládaná úprava obsahuje novou úpravu týkající se elektronických formulářů žádostí zavedenou výše ust. § 4 odst. 3 zákona č. 12/2020 Sb., které jsou v gesci MPO, a to zavedením možnosti učinit podání prostřednictvím elektronických formulářů. Záměrem je zvýšení komfortu při podáních využitím digitální formy, i nadále bude možné činit podání v listinné podobě, a to nejen s využitím elektronických formulářů, které je možné po vyplnění vytisknout a podat listinným způsobem.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 2. 2022.

Materiál naleznete zde.