Připomínkování 198/16 NV požadavky k zajištění BOZP v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

6.10.2016
Alice Štysová

Vážení členové,
zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/198-16-nv-pozadavky-k-zajisteni-bozp-v-objektech-urcenych-pro-vyrobu-a-zpracovani-vybusnin-t-19-10-2016.aspx.

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. S výjimkou zpřísnění požadavků na provozní dokumentaci pro přemisťování výbušnin uvnitř areálů dotčených subjektů a na přemisťování výbušnin citlivých ke vnějším podnětům (jež však korespondují se zanedbatelným negativním finančním dopadem) totiž navrhovaná právní úprava nezavádí nové povinnosti. Naopak lze očekávat, že upřesněním klasifikace výbušnin (mající primární vliv na ochranu okolí staveb určených k výrobě, zpracování atp. výbušnin) a zjednodušením požadavků na provozní dokumentaci dojde k drobnému snížení nákladů na pořizování provozních dokumentací. Současně lze očekávat drobné snížení nákladů dotčených podnikatelů při sestavování údajů o území pro potřeby územního plánování či pořizování regulačních plánů, a to nepřiznáváním ochrany specifickým nerizikovým stavbám uvnitř provozoven těchto subjektů.

Vyplněné formuláře pro připomínky zasílejte na email Pripominkovani@komora.cz