Připomínkování 121/20 Novel nař. vl. 220/2019 Sb. o provedení z. o investič. pobídkách; T: 3. 9. 2020

27.8.2020
Daniel Svoboda

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na nový materiál k připomínkování: „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách“

Cílem předloženého návrhu je podpořit lokalizaci výroby vybraných strategických výrobků do České republiky (reakce na potřebu zajistit výrobu ochranných pomůcek v ČR). Poslední novela z. o investičních pobídkách (zákon č. 210/2019 Sb.) a na ni navazující nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, zavedly pro udělení podpory pro investiční akce ve výrobě novou podmínku vyšší přidané hodnoty s cílem podporu čistě výrobních investic maximálně omezit. Tato podmínka nyní možnost státu k motivaci investorů umísťovat u nás výrobu zmiňovaných výrobků značně limituje.

Navrhuje se proto, aby v případě investic zaměřených na výrobu vybraných strategických výrobků bylo při žádosti o investiční pobídku upuštěno od povinnosti plnit podmínku vyšší přidané hodnoty.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 3. 9. 2020. Materiál naleznete zde.