Návrhy na „změkčení“ legislativy z oblasti životního prostředí

17.8.2011
David

Vážení členové,
dovolte, abychom vás informovali, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje aktualizaci materiálu týkajícího se „Návrhů na úpravu právních předpisů z oblasti životního prostředí k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice“ (tzv. Ekoaudit).
Cílem materiálu je eliminace administrativní a finanční zátěže průmyslových podniků a provozovatelů služeb. Zátěž je způsobena mimo jiné i environmentální legislativou, která je do právního řádu České republiky transponována extenzivně a v mnohých případech jdou právní předpisy ČR nad rámec předpisů ES. Níže je uvedeno 10 právních předpisů z oblasti životního prostředí včetně příslušných prováděcích předpisů, označovaných průmyslovou sférou za nejvíce problémové.
V této souvislosti Vás žádám o spolupráci při přípravě výše uvedeného materiálu a zaslání Vašich případných návrhů a doporučení na úpravu uvedených právních předpisů (je možno ale i další, pokud máte zkušenost), které mají negativní dopad na Vaši činnost.
Jedná se zejména o následující právní předpisy:
• zákon č 185/2001 Sb., o odpadech,
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
• zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,
• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
• zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování,
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
• zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
• zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě

Vaše případné návrhy prosím vepište do přiložené tabulky a zašlete na adresu chroustovsky@mpo.cz do 9. září 2011. Pokud nebudete navrhovat žádné úpravy environmentální legislativy, prosíme i o toto sdělení na uvedenou adresu.