MŽP hodlá zefektivnit administrativu/Výzva k podání žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí

24.9.2012
David

Ministerstvo životního prostředí hodlá zefektivnit výkon státní správy a snížit náklady na administrativu. K tomu zaslalo přehled právních předpisů (v příloze), které se týkají podnikatelského prostředí a žádá o náměty k úpravě jednotlivých norem zaslat do 2.10.2012. Potřebné dokumenty jsou v příloze. Ti, kteří se s agendou MŽP setkávají, mají tímto možnost ovlivnit regulatorní nástroje státu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na individuální projekty. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 10. září do 30. listopadu 2012.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR, případně její novelizaci.

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP zde či na www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Ministerstvo životního prostředí hodlá zefektivnit výkon státní správy a snížit náklady na administrativu. K tomu zaslalo přehled právních předpisů, které se týkají podnikatelského prostředí a žádá o náměty k úpravě jednotlivých norem zaslat do 2.10.2012. Potřebné dokumenty jsou v příloze. Ti, kteří se s agendou MŽP setkávají, mají tímto možnost ovlivnit regulatorní nástroje státu.

priloha_1_prehled_pravnich_predpisu_pdf_15408

priloha_2_tiskopis_navrhy_zmen_doc_17825

priloha_3_ekoaudit_plneni_2012_pdf_24314