Member detail

Home » Member detail
Českých bratří 338, Náchod
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Přemysl Hvězda
Vedoucí produktové skupiny Vaky a nádrže
Logo
Email
premysl.hvezda@rubena.cz
Website
http://www.rubena.eu
WWW
www.rubena.eu
Facebook
https://www.facebook.com/rubenanachod
Zaměření
Rubena Náchod je tradičním výrobcem gumárenských produktů, které nacházejí široké uplatnění ve všech průmyslových odvětvích. Nabízíme sofistikované výrobky a řešení, která lze uplatnit i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Proto jsme již dlouhá desetiletí také spolehlivým dodavatelem našich výrobků pro armádu a civilní obranu.
Díky vlastním vývojovým kapacitám, plně řízenému výrobnímu procesu a systému kontroly kvality jsme schopni splnit i ty nejpřísnější požadavky našich zákazníků z tohoto segmentu.
Naše produkty tak vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme, z našich závodů v České republice již od roku 1908.
Mezi naše výrobky pro vojenskou oblast a civilní ochranu patří zejména:
- pryžotextilní pneumatické pružení pro off-road vozidla a speciální techniku,
- ucelené řady pryžových klínových řemenů,
- pryžové a pryžokovové lisované díly, skladem více než 16.000 položek,
- pryžotextilní palivové nádrže do letadel,
- pryžové/plastové/kompozitní nádrže na skladování a transport různých kapalin (hlavně paliv),
- elastomerové řešení bezpečného skladování vojenské techniky,
- fendry a další pneumatické prvky pro ochranu přístavů a přístavní ekologii,
- nabízíme dlouholeté zkušenosti s projektovým vývojem/modifikací/adaptací výrobků dle přesného zadání ve spolupráci se zákazníkem.
Naše společnost dodává výše uvedené výrobky a řešení do mnoha průmyslových podniků i do mnoha Armád v rámci NATO, ale i například v regionech Jižní Ameriky a Austrálie.
Main Activities
Rubena Náchod is a traditional manufacturer of rubber products, which are widely used in all industries. We offer sophisticated products and solutions that can be applied even in the most demanding operating conditions. That is why we have been a reliable supplier of our products for the army and civil defense for many decades.
Thanks to our own development capacities, fully controlled production process and quality control system, we are able to meet even the most stringent requirements of our customers in this segment.
We have been developing, manufacturing and supplying our products from our plants in the Czech Republic since 1908.
Our products for the military and civil protection include:
- rubber-textile pneumatic suspension for off-road vehicles and special equipment,
- complete series of rubber V-belts,
- rubber and rubber to metal moulded parts/components, stock of more than 16.000 types of rubber products,
- rubberized fabric fuel flexible tanks for aircraft industry,
- rubber/plastic/composite tanks for storage and transport of various liquids (mainly fuels),
- elastomeric solution for safe storage of military equipment,
- fenders and other pneumatic elements for port protection and port ecology,
- we offer our long term experiences with project development / modification/adaptation of products according to the exact assignment in cooperation with the customer.
Our company supplies the above products and solutions to many industrial companies and many armies within NATO, but also, for example, in the regions of South America and Australia.
Ulice / Street
Českých bratří 338
Město / City
Náchod
PSC / ZIP
547 01
09725351
DIČ / VAT
CZ09725351
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Obchodní a ostatní
Logo do listingu