Member detail

Home » Member detail
Hněvkovského 30/65, Brno – Komárov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Radek Holešinský
ředitel a předseda představenstva
Logo
Email
info@vush.cz
Facebook
https://www.facebook.com/VUSH.cz
Zaměření
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT (VÚSH) je česká výzkumná organizace zabývající se více než 75 let výzkumem a vývojem v oblasti stavebních materiálů a souvisejících problémů, které pokrývají i výzkum v oblasti protivýbuchové a balistické ochrany. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a výrobu jak anorganických, tak organických pojivových materiálů, jako jsou betony, aerosolové betony, materiály vhodné pro absorpci výbuchové tlakové vlny, lamináty. Všechny tyto materiály a systémy mohou být přizpůsobeny požadavkům zákazníka.
Jsme koordinátorem Centra pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti. V rámci tohoto centra:
- vyvíjíme nové pokročilé materiály pro použití v protivýbuchové a balistické ochraně, které lze použít pro nová řešení bezpečnosti občanů, kritické infrastruktury a pro obranný průmysl
- nabízíme odborné poradenství a expertní služby v oboru
- nabízíme služby našich laboratoří: laboratoř analytické chemie, biologická laboratoř, laboratoř fyzikální chemie, technologická laboratoř a radionuklidová laboratoř
- provádíme numerické simulace rychlých dynamických dějů
- realizujeme výbuchové a balistické testy
- připravujeme semináře a školení pro rozšíření znalostí a kvalifikace v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu
Naše výroba v oblasti ochrany proti výbuchu:
- odpadkové koše odolné proti výbuchu pro několik úrovní zatížení – certifikované výrobky
- přepravní kontejner odolný proti výbuchu
Main Activities
RESEARCH INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VÚSH) is a Czech research and development organisation working more than 75 years in a sphere of building materials and related problematic covering also the research in the field of blast and ballistic protection. Research institute´s activities are focused on research, development and production of both inorganic and organic bonded materials such as concretes, aerated concretes, blast wave absorbing materials, laminates. All these materials and systems can be tailored to customer´s requiements.
We are coordinator of the Centre of Advanced Materials and Technologies for Protection and Safety Enhancement. Within the centre we:
- develop new advanced materials for application in blast and ballistic protection and use them for novel solutions for security of citizens, critical infrastructure and for defence industry
- offer expert counselling and top service in the field
- offer services of our laboratory of analytical chemistry, biological laboratory, laboratory of physical chemistry, technological laboratory and laboratory of radionuclides
- perform numerical simulatios of fast dynamic fenomenas
- perform blast and ballistic tests
- organize workshops and trainings to expand the knowledge and expertise in defence and security industry
Our production in field of blast protection:
- explosion resistant litter bins for several levels of blast load - certified products
- explosion resistant transport container
Fax
+420 543 216 029
Ulice / Street
Hněvkovského 30/65
Město / City
Brno – Komárov
PSC / ZIP
617 00
262 32 511
DIČ / VAT
CZ26232511
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství
Logo do listingu