Armádní nákupy může zlepšit spolupráce s domácím průmyslem

24.9.2010
David

Vyzbrojovací projekty Armády ČR jsou výbušné téma s potenciálem rozdělovat politickou scénu i širokou veřejnost. Představují problém, se kterým se musí vyrovnávat každá vláda a každý ministr obrany od roku 1994.
Příčinou tohoto problému je neexistence dlouhodobé koncepce, která by odpověděla na klasické ekonomické otázky: co, jak a za kolik má Armáda ČR kupovat. To vytváří prostor pro korupci a zároveň poškozuje domácí obranný průmysl, odvětví zaměstnávající i dnes desítky tisíc lidí, z nichž někteří jsou špičkoví odborníci s jedinečnou kvalifikací. Jednou s cest, jak problém absence armádní koncepce řešit, je právě spolupráce s českým obranným průmyslem, který pro takový účel reprezentuje Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) ČR.
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s vyzbrojováním Armády ČR zní pořád to negativní, je důležité a férové připomenout i pozitivní stránku. Do roku 1989 se nákladné zbraňové systémy pořizovaly od jediného dodavatele – Sovětského svazu – za direktivně stanovenou cenu a obrana konzumovala dnes neuvěřitelných 8 procent HDP tehdejšího Československa. Dnešní akviziční systém ozbrojených sil je při všech svých slabinách daleko transparentnější a zakázky v jeho rámci účelnější. Obrana našeho státu v poměru k HDP zlevnila oproti období před dvaceti lety zhruba sedminásobně, díky členství ČR v NATO se snížilo bezpečnostní riziko pro české občany na historické minimum.
Český obranný průmysl vítá a podporuje přípravu Bílé knihy resortu obrany, se kterou přichází ministr Alexander Vondra, jako dokumentu, který srozumitelně a transparentně popíše úkoly ozbrojených sil, nadefinuje schopnosti pro jejich splnění a v návaznosti na to stanoví i klíčové vyzbrojovací projekty, a to i se stanovením finančních zdrojů, které na ně stát hodlá alokovat. Integrální součástí pasáže o vyzbrojovacích projektech by měl být i popis, jak by na nich měly participovat česká věda a český průmysl. V této souvislosti oceňuji i myšlenku speciálního Úřadu pro vyzbrojování, pokud to bude znamenat zjednodušení a zprůhlednění akvizičního procesu.
Veřejným zadáním ministra obrany je eliminovat riziko korupce ve vyzbrojování a nepochybuji, že jeho expertní tým přijde se řadou užitečných návrhů a opatření. V této souvislosti je ale nutné upozornit, že silné protikorupční instituty s potenciálem ovlivnit situaci v ČR vznikají na mezinárodní úrovni. Evropská asociace leteckého, kosmického a obranného průmyslu (ASD), mezi jejíž členy patří i AOBP ČR, zakládá Mezinárodní fórum k etickému chování v obchodu jako nástroj autoregulace celého odvětví. Evropská unie přijala v roce 2009 směrnici o obchodu s vojenským materiálem a směrnici o veřejných zakázkách v oblasti obrany a bezpečnosti, obě s významnými protikorupčními elementy, které musí být do našeho právního řádu transponovány.
Obrovským pozitivem velkých vyzbrojovacích projektů, které přes všechny kauzy nikdo nezpochybňuje, jsou offsety, tedy kompenzační zakázky pro český průmysl. Celkově získala česká ekonomika díky offsetů zakázky za 50 miliard Kč, z toho 12 miliard Kč se týkalo přímo domácího obranného průmyslu. Na půdě Evropské unie dominuje snaha o postupnou eliminaci offsetů a v tomto směru působí i výše jmenované unijní směrnice.
Je řada dalších důležitých otázek souvisejících s domácím obranným průmyslem, které je třeba v souvislosti s přípravou Bílé knihy zodpovědět: Jak chce český stát zajistit bezpečnost dodávek produktů, systémů a služeb pro ministerstva obrany a vnitra a jakou roli v tom mají hrát domácí dodavatelé? Uvažuje resort obrany o využívání outsourcingu některých schopností v zahraničních operacích? Budou české ozbrojené síly systematicky využívat odborníky obranného průmyslu jako náhradu pro některé ve zmenšující se armádě mizející vojenské odbornosti (týká se to úzkoprofilových odborností v oborech jako munice či letectví)?
Na řešení všech těchto otázek je český obranný průmysl připraven se podílet prostřednictvím své odvětvové asociace. Věřím, že během několika měsíců intenzivní práce lze nalézt správné odpovědi. Dobrou příležitostí pro jejich prezentaci bude prestižní brněnská výstava světového i českého obranného průmyslu IDET 2011.

Autor: JUDr. Richard Hlavatý, výkonný ředitel AOBP ČR

Zdroj:

Zdroj: Hospodářské noviny 23.11.2010, Review 4/2010